Etusivu > Tilastoarkisto > Kilpailukyky > Seutukuntien kilpailukyky 2011

Seutukuntien kilpailukyky 2011

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä vuonna 2011 kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Tarkempi seloste löytyy sivun lopusta.

Alla olevissa kuvioissa on käytetty erivärisiä viivoja kuvaamaan Satakunnan seutukuntia, Suomen seutukuntien mediaania ja TOP TENiä. Kaikki indeksit on verrattu maan seutukuntien (70 kpl, v. 2012 aluejaolla) keskimmäiseen arvoon eli mediaaniin. Näin suuret poikkeamat keskiarvosta eivät vaikuta tuloksiin, kuin jos verrokkina käytettäisiin keskiarvoa. TOP TEN tarkoittaa kymmenettä arvoa, eli kussakin muuttujassa kymmenenneksi parhaan seutukunnan arvo muodostaa TOP TENin viivan.

Mitä ulompana viiva kulkee, sitä parempi on alueen kilpailukyky kussakin muuttujassa. Esimerkiksi jos jonkin alueen muuttuja saa arvokseen 150, tarkoittaa se puolitoistakertaista arvoa mediaaniin verrattuna. Jos viiva kulkee sisempänä kuin 100, on arvo mediaania pienempi (, joka saa aina arvon 100).

Otetaan esimerkiksi koulutustaso (korkeakoulutettujen osuus väestöstä) vuonna 2011. Porin seutukunta saa arvon 13,24 %ja Rauman arvon 13,04 %, eli arvot ovat 23 ja 21 % mediaania (10,76 %) korkeampia. Näin Porin seutukunta saa indeksin arvoksi 123 ja Rauma 121. Pohjois-Satakunnan arvo (8,99 %) on mediaania 16 % alempi, joten indeksin arvoksi muodostuu 84. Yksikään Satakunnan seutukunnista ei yllä TOP TENiin, sillä siihen pääsee ylittämällä mediaanin 1,5-kertaisesti, sillä TOP TENin indeksi saa arvon 150. Mittarit on valittu sidosryhmäyhteistyönä.

HUOM! Mittaristoa on uudistettu vuoden 2009 jälkeen korvaamalla arvonlisäys liikevaihdolla, mikä mahdollistaa entistä pienemmän viiveen (n. vuosi) sekä parantaa yritysten kilpailukyvyn seuraamista. Uudistettuja muuttujia ovat:

 • Innovatiivisuus (lasketaan yritysten t&k-menojen suhteella liikevaihtoon)
 • Työn tuottavuus (liikevaihto/henkilötyövuosi)
 • Teollisuusvaltaisuus (teollisuuden liikevaihdon osuus alueen yritysten liikevaihdosta)

Muutosten vuoksi vuosien 2010 ja 2009 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vanhojen tietojen kanssa, mutta vuodet 2009-2011 ovat keskenään vertailukelpoisia.

Kilpailukyky osatekijöittäin Satakunnan seutukunnissa v. 2011

 • Innovatiivisuus (yritysten t&k-menojen osuus liikevaihdosta) on Rauman seudulla hyvin korkea (indeksin arvo 225). Luku on kohonnut selvästi edellisvuodesta. Porin seutukunnassakin se on hieman mediaania korkeampi (113). Pohjois-Satakunnassa arvo jää huomattavasti mediaanin alapuolelle (53), ja se on heikentynyt selvästi edellisvuodesta. TOP TENin arvo on korkein tarkasteltavista muuttujista (236) johtuen tämän muuttujan kymmenen ensimmäisen seutukunnan yritysten t&k-menojen huomattavasta määrästä. TOP TENin arvo kuitenkin pudonnut selvästi edellisvuodesta.
 • Työllisyysaste on Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa mediaanin luokkaa (101 ja 100). Rauman seutu ylittää mediaanin (106). TOP TENin raja kulkee 110:ssä.
 • Yritysdynamiikka on Porin ja Rauman seudulla mediaania vähän korkeampi (indeksin arvot 109 ja 106). Dynamiikka on heikentynyt edellisvuodesta Pohjois-Satakunnassa. Siellä indeksi on alle mediaanin (arvo 90). TOP TENin raja kulkee 120:ssa.
 • Työn tuottavuudessa Porin seutu saa arvon 139 ja Rauman seutu arvon 140, jotka molemmat ovat siten mediaania selvästi korkeammalla. Rauman seutu yltää TOP TENiin (raja 140) sijalle 10. Porin seudun suhteellinen asema on pysynyt ennallaan, mutta Rauman heikentynyt. Pohjois-Satakunta on kohonnut vuoden aikana mediaania vähän korkeammaksi (arvo 104).
 • Koulutustasossa Porin ja Rauman seudun indeksit (123 ja 121) ovat miltei samaa luokkaa. Pohjois-Satakunta jää mediaanin alle (84). TOP TEN on yhä selvästi (150) Satakunnan seutukuntia korkeampi johtuen pääosin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden suuremmasta osuudesta.
 • Teollisuuden osuudessa liikevaihdosta Rauman seutu (146) sijoittuu TOP TENin tuntumaan (raja 151) sijalle 12. Porin seudun indeksi (126) on mediaania selvästi korkeampi, ja on kohentunut vielä hieman edellisvuodesta. Pohjois-Satakunnan indeksi (103) on noussut vuoden aikana mediaanin yli.

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin

Alla on kuuden osatekijän mukainen järjestys vuonna 2011. Lista kaikista maan seutukunnista (70 kpl) löytyy Seutukuntien sijoitus 2011-sivulta. Indeksi on painottamaton keskiarvo kuudesta muuttujasta.

 • Porin seutukunnan kilpailukyky on mediaania selkeästi parempi työn tuottavuudessa (sijaluku 11) ja teollisuusvaltaisuudessa (18). Koulutustasossa (22), yritysdynamiikassa (23) ja innovatiivisuudessa (25) sijoitus on jonkin verran mediaania korkeampi. Työllisyysasteessa sijoitus on vain vähän mediaania korkeampi.
 • Rauman seudulla työn tuottavuus on maamme seutukuntien korkeimpia (sija 10) raskaan teollisuuden suuren painoarvon ansiosta. Alue pärjää tästä syystä edelleen hyvin myös teollisuusvaltaisuudessa (sijaluku 12). Innovatiivisuus on aikaisempaa korkeampi (sija 11). Työllisyysaste (17) on selvästi mediaania parempi. Yritysdynamiikka ja koulutustaso ovat alueen heikoimmat osatekijät, mutta ne ovat silti mediaania korkeampia.
 • Pohjois-Satakunnassa innovatiivisuus ja työllisyysaste ovat lähellä mediaaniluokkaa. Työn tuottavuus on vähitellen kivunnut yli mediaanin. Teollisuusvaltaisuus ylittää myös mediaanin, mikä kertoo alueen teollisuuden tilan kohenemisesta. Koulutustasossa ja yritysdynamiikassa sijoitus on yhä heikohko.

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin v. 2011

Osatekijöiden muutos 2011 vs. 2010: Useissa tekijöissä muutoksia

Verrattaessa vuotta 2011 vuoteen 2010 Satakunnan seutukuntien sijoittumisessa maan seutukuntien joukossa on tapahtunut seuraavia muutoksia: yritysdynamiikassa Porin ja Rauman seutujen sijoitus on hieman kohentunut. Pohjois-Satakunnan sijoitus on kuitenkin selvästi pudonnut. Työn tuottavuus ja teollisuusvaltaisuus ovat parantuneet selvästi Pohjois-Satakunnassa, vähän Porin seudulla ja pysyneet miltei ennallaan Rauman seutukunnassa.

Innovatiivisuus on suhteellisesti hieman heikentynyt Pohjois-Satakunnassa, mutta kohentunut selvästi Rauman seudulla. Työllisyysasteessa ja koulutustasossa sijoitus on pysynyt lähes ennallaan Satakunnan seutukunnissa.

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin v. 2010

Kilpailukyvyn suhteellinen muutos Satakunnan seutukunnissa 2010-2011

Yllä on kuvattu vuoden 2011 kilpailukykyä ja muutosta vuodesta 2010. Muutosta voi tarkastella myös alla olevan yhteenvetotaulukon avulla, jossa prosentuaalisen vuosimuutoksen lisäksi muutosta on havainnollistettu plussien, nollan ja miinusten avulla seuraavasti:

0 muutos < 1 %
+/ – muutos 1 % – 5 %
++/ — muutos 5 % – 10 %
+++/ — muutos yli 10 %

Jokaisen muuttujan prosentuaalinen muutos on laskettu vertaamalla vuoden 2011 indeksin arvoa vuoteen 2010. Se tarkoittaa seutukunnan suhteellisen aseman muuttumista mediaaniin nähden, sillä indeksin arvo 100 on kunkin vuoden mediaani. Esimerkiksi jos jonkin seutukunnan jonkin muuttujan arvo laskisi absoluuttisesti vuoden aikana, mutta samansuuruinen lasku tapahtuisi myös muissa seutukunnissa (ja myös mediaanissa), indeksin arvo pysyy samana, eikä muutosta kilpailukyvyssä synny.

Vuonna 2011 Satakunnan seutukuntien kehityksessä mediaaniin nähden on havaittavissa seuraavia muutoksia. Yritysdynamiikka on heikentynyt hieman Pohjois-Satakunnassa. Porin seudulla on selvää ja Raumalla pientä nousua. Pohjois-Satakunnassa ja Porin alueella innovatiivisuus on suhteellisesti heikentynyt ja Raumalla parantunut selvästi. Teollisuusvaltaisuus ja työn tuottavuus ovat kohonneet merkittävästi Pohjois-Satakunnassa ja jonkin verran Porin seudulla. Rauman seudulla työn tuottavuuden suhteellinen sijoitus on heikentynyt. Työllisyysaste ja koulutustaso ovat pysyneet maakunnassa lähes ennallaan.

Tarkemmat tiedot Excel-tiedostona taulukkoa klikkaamalla!

Valitut alueelliset kilpailukykymuuttujat on laskettu seuraavasti:

 • Yrittäjyyttä kuvaavaksi osaindeksiksi on valittu yritysdynamiikka ((aloittaneet + lopettaneet yritykset)/yrityskanta). Tämä kuvaa uudistumista yritysrakenteissa.
 • Toimialarakennetta ja alueellista erikoistumista kuvaavaksi muuttujaksi on valittu teollisuusvaltaisuus, joka tarkoittaa teollisuuden osuutta alueen liikevaihdosta. Teollisuuden menestyminen kuvaa alueen pärjäämistä globaalissa kilpailussa.
 • Osaamista kuvaava muuttuja on korkea-asteen (alempi ja ylempi sekä tutkija) tutkinnon suorittaneiden osuus 15 v. täyttäneestä väestöstä.
 • Innovatiivisuutta kuvaa yritysten t&k-menojen osuus liikevaihdosta.
 • Työn tuottavuus on laskettu yritysten liikevaihdolla henkilötyövuotta kohti.
 • Työllisyysaste tarkoittaa työllisten osuutta 15-64 v. tai 18-64 v. väestöstä.

Laskentaperusteista on saatavilla lisätietoa Seloste-sivulla

Sivu päivitetty 4.05.2015