Etusivu > Tilastoarkisto > Kilpailukyky > Koulutustaso

Koulutustaso

Koulutustasoa mittaava kilpailukykymuuttuja pitää sisällään alemman, ylemmän ja tutkijakoulutusasteiden tutkinnon suorittaneiden osuuden 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Alempi korkeakoulututkinto pitää sisällään AMK-tutkinnot (pl. ylempi AMK), yliopiston kandidaatin tutkinnot sekä ennen vuotta 1989 suoritetut insinöörin tutkinnot.

Ylempi korkeakoulututkinto pitää sisällään maisteritason tutkinnon suorittaneet (myös ylempi AMK).

Tutkijakoulutusluokkaan kuuluvat ovat suorittaneet joko lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.

Koulutustaso (korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15-vuotiasta) kuvastaa alueen panostamista osaamiseen. Korkeaa osaamistasoa pidetään yleisesti keskeisenä edellytyksenä sille, että (suomalainen) alue menestyy globaalissa kilpailussa. Samalla osaavan työvoiman saatavuus alueella sitoo olemassa olevaa yritystoimintaa alueeseen ja houkuttaa uutta yritystoimintaa. Alueen yrityksiin sitoutunutta osaamisen tason voitaisiin mitata myös työssä oppimisen tai yritysten omilla koulutuspanostuksilla (mm. täydennyskoulutus).

Sivu päivitetty 4.05.2015