Etusivu > Tilastoarkisto > Kilpailukyky > Mittaristo: kilpailukyvyn muutos 2000-2006

Mittaristo: kilpailukyvyn muutos 2000-2006

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukyvyn muutosta 2000-luvulla vertaamalla vuosia 2000 ja 2006 kuuden tekijän avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus.

Satakunnan seutukuntien kilpailukyvyn muutos 2000-2006

Alla olevissa kuvioissa on käytetty erivärisiä viivoja kuvaamaan Satakunnan seutukuntia, Suomen seutukuntien mediaania ja TOP TENiä vuonna 2006 ja 2000. Kaikki indeksit on verrattu maan seutukuntien (77 kpl) keskimmäiseen arvoon eli mediaaniin (39.). Näin suuret poikkeamat keskiarvosta eivät vaikuta tuloksiin, kuin jos verrokkina käytettäisiin keskiarvoa. TOP TEN tarkoittaa kymmenettä arvoa, eli kussakin muuttujassa kymmenenneksi parhaan seutukunnan arvo muodostaa TOP TENin viivan.

Mitä ulompana viiva kulkee, sitä parempi on alueen kilpailukyky kussakin muuttujassa. Esimerkiksi jos jonkin alueen muuttuja saa arvokseen 150, tarkoittaa se puolitoistakertaista arvoa mediaaniin verrattuna. Jos viiva (= muuttujan arvo verrattuna mediaanin arvoon) kulkee sisempänä kuin 100, on arvo mediaania pienempi.

Suurempi kuva ja tarkemmat tiedot kuviota klikkaamalla! (Excel-tiedosto)

Osatekijöittäin tarkasteltuna suurin muutos (2000-2006) suhteessa maan seutukuntien mediaaniin on tapahtunut innovatiivisuudessa (t&k/arvonlisäys), sillä Porin seudun arvo on tippunut 197:sta 129:een. Rauman seudulla kasvu on ollut erittäin nopeaa, mediaanista (100) 147 % eli 247:een. Pohjois-Satakunta on kivunnut lähelle mediaania (55 -> 89). Työllisyysaste on pysynyt mediaanin arvoon verrattuna miltei ennallaan. Työn tuottavuus on pudonnut Rauman seudulla lähemmäs mediaania vuosina 2000-2006. Koulutustason indeksit ovat melko muuttumattomia Porin seudun lievää hiipumista lukuun ottamatta. Luonteeltaan koulutustason muutokset ovat muutoinkin melko hitaita. Yritysdynamiikan kehitys mediaaniin nähden on parantunut Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa, Raumalla suhteellinen kehitys on hieman taantunut ja indeksin arvo on hieman alle mediaanin. Teollisuusvaltaisuus on pienentynyt mediaaniin nähden sekä Porin että Rauman seuduilla, mutta erityisesti Raumalla arvo on mediaania edelleen selvästi suurempi. Pohjois-Satakunnassa arvo on kohonnut hyvin lähelle mediaania.

Suurempi kuva ja tarkemmat tiedot kuviota klikkaamalla! (Excel-tiedosto)

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin 2000 vs. 2006

Tarkasteltaessa vuosien 2000 ja 2006 (taulukko alla) välillä tapahtunutta muutosta sijaluvuissa kussakin kilpailukykymuuttujassa havaitaan innovatiivisuuden (t&k/arvonlisäys) selvä muutos. Porin seudulla sijaluvun lasku on 14 pykälää sijalta 17 sijalle 31. Rauman seudulla on tapahtunut merkittävää nousua sijalta 35 sijalle 15. Pohjois-Satakunnassa nousu on kymmenen pykälää mediaanin tuntumaan. T&k-menojen vuosittaiset vaihtelut varsinkin seutukuntatasolla voivat olla melko suuria, joten kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei tästä voi tehdä.

Työllisyysasteen sijoitus maan seutukuntien joukossa on kohentunut muutaman pykälän verran jokaisessa Satakunnan seutukunnassa, mutta Rauman seutua lukuun ottamatta sijoitus on alle seutukuntien mediaanin.

Yritysdynamiikan sijoitus on parantunut huomattavasti Porin ja Pohjois-Satakunnan seutukunnissa. Porin seudulla sijoitus on noussut sijalta 40 sijalle 18. Rauman seudun sijoitus on heikentynyt (37. -> 49.). Pohjois-Satakunnassa yritysdynamiikan positiivinen kehitys on nostanut sijoitusta 20 pykälää sijalta 60 sijalle 40.

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin 2000 ja 2006 sekä muutos sijaluvussa 2000-2006

Satakunnan seutukuntien sijoituksessa työn tuottavuudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia Rauman seudun suhteellisen aseman seitsemän sijaluvun heikentymistä lukuun ottamatta.

Koulutustasossa (korkeakoulutettujen osuus) on tapahtunut jonkin verran
taantumista mediaanin kehitykseen nähden, sillä jokaisen Satakunnan seutukunnan suhteellinen asema on heikentynyt, mikä näkyy sijaluvun lievänä putoamisena, kun vuosia 2000 ja 2006 verrataan toisiinsa.

Teollisuusvaltaisuudessa sekä Porin että Rauman sijoitus on vähän heikentynyt, mutta Pohjois-Satakunnassa sijoitus on kohentunut kymmenen sijaluvun verran. Rauma on pysynyt edelleen TOP TENissä.

Kilpailukyvyn suhteellinen muutos Satakunnan seutukunnissa 2000-2006

Yllä on kuvattu kilpailukyvyn muutosta vuodesta 2000 vuoteen 2006. Muutosta voi tarkastella alla olevan yhteenvetotaulukon avulla, jossa prosentuaalisen vuosimuutoksen lisäksi muutosta on havainnollistettu plussien, nollan ja miinusten avulla seuraavasti:

0 muutos < 1 %
+/ – muutos 1 % – 5 %
++/ — muutos 5 % – 10 %
+++/ — muutos yli 10 %

Jokaisen muuttujan prosentuaalinen muutos on laskettu vertaamalla vuoden 2006 indeksin arvoa vuoteen 2000. Se tarkoittaa seutukunnan suhteellisen aseman muuttumista mediaaniin nähden, sillä indeksin arvo 100 on kunkin vuoden mediaani. Esimerkiksi jos jonkin seutukunnan jonkin muuttujan arvo laskisi absoluuttisesti vuoden aikana, mutta samansuuruinen lasku tapahtuisi myös muissa seutukunnissa (ja myös mediaanissa), indeksin arvo pysyy samana, eikä muutosta kilpailukyvyssä synny.

Suurempi kuva ja tarkemmat tiedot kuviota klikkaamalla! (Excel-tiedosto)

Verrattaessa vuotta 2000 vuoteen 2006 suurin suhteellinen muutos mediaaniin nähden on tapahtunut innovatiivisuudessa (t&k-menot/arvonlisäys), joka on heikentynyt Porin seudulla merkittävästi sekä mediaaniin nähden että absoluuttisesti. Rauman seudulla sekä Pohjois-Satakunnassa kasvu on ollut huomattavan suurta sekä absoluuttisesti että mediaaniin nähden.

Yritysdynamiikka on kohentunut roimasti sekä Porin seudulla että Pohjois-Satakunnassa. Rauman seudulla kasvu on jäänyt mediaanin kehitystä hitaammaksi.

Teollisuusvaltaisuus on heikentynyt Porin ja Rauman seuduilla sekä absoluuttisesti että suhteellisesti (verrattuna mediaaniin), mutta vahvistunut selvästi Pohjois-Satakunnassa, kun vuosia 2000 ja 2006 verrataan toisiinsa.

Työn tuottavuuden kehitys on ollut Rauman seudulla seutukuntien mediaania hitaampaa vuosina 2000-2006, mutta Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa kehitys on ollut mediaanin luokkaa. Työllisyysaste on ollut jokaisessa Satakunnan seutukunnassa hieman mediaania nopeammassa kasvussa. Koulutustaso korkeakoulutettujen osuudella mitattuna on ollut Satakunnassa Pohjois-Satakunta pois lukien vähän mediaanin kehitystä hitaampaa.

Kuuden kilpailukykymuuttujan avulla laskettu kilpailukyyn muutos vuosina 2000-2006 on nähtävissä Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2000-2006 -sivulla.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 4.05.2015