Etusivu > Tilastoarkisto > Kilpailukyky > Satakunnan seutukuntien kilpailukyky 2012

Satakunnan seutukuntien kilpailukyky 2012

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä vuonna 2012 kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Tarkempi seloste löytyy sivun lopusta.

Alla olevissa kuvioissa on käytetty erivärisiä viivoja kuvaamaan Satakunnan seutukuntia, Suomen seutukuntien mediaania ja TOP TENiä. Kaikki indeksit on verrattu maan seutukuntien (70 kpl, v. 2013 aluejaolla) keskimmäiseen arvoon eli mediaaniin. Näin suuret poikkeamat keskiarvosta eivät vaikuta tuloksiin, kuin jos verrokkina käytettäisiin keskiarvoa. TOP TEN tarkoittaa kymmenettä arvoa, eli kussakin muuttujassa kymmenenneksi parhaan seutukunnan arvo muodostaa TOP TENin viivan.

Mitä ulompana viiva kulkee, sitä parempi on alueen kilpailukyky kussakin muuttujassa. Esimerkiksi jos jonkin alueen muuttuja saa arvokseen 150, tarkoittaa se puolitoistakertaista arvoa mediaaniin verrattuna. Jos viiva kulkee sisempänä kuin 100, on arvo mediaania pienempi (, joka saa aina arvon 100).

Otetaan esimerkiksi koulutustaso (korkeakoulutettujen osuus väestöstä) vuonna 2012. Porin seutukunta saa arvon 13,74 %ja Rauman arvon 13,52 %, eli arvot ovat 24 ja 22 % mediaania (11,06 %) korkeampia. Näin Porin seutukunta saa indeksin arvoksi 124 ja Rauma 122. Pohjois-Satakunnan arvo (9,26 %) on mediaania 16 % alempi, joten indeksin arvoksi muodostuu 84. Yksikään Satakunnan seutukunnista ei yllä TOP TENiin, sillä siihen pääsee ylittämällä mediaanin 1,52-kertaisesti, sillä TOP TENin indeksi saa arvon 152. Mittarit on valittu sidosryhmäyhteistyönä.

HUOM! Mittaristoa on uudistettu vuoden 2009 jälkeen korvaamalla arvonlisäys liikevaihdolla, mikä mahdollistaa entistä pienemmän viiveen (n. vuosi) sekä parantaa yritysten kilpailukyvyn seuraamista. Uudistettuja muuttujia ovat:

 • Innovatiivisuus (lasketaan yritysten t&k-menojen suhteella liikevaihtoon)
 • Työn tuottavuus (liikevaihto/henkilötyövuosi)
 • Teollisuusvaltaisuus (teollisuuden liikevaihdon osuus alueen yritysten liikevaihdosta)

Muutosten vuoksi vuosien 2000-2008 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 2009-2012 tietojen kanssa, mutta vuodet 2009-2012 ovat keskenään vertailukelpoisia.

Kilpailukyky osatekijöittäin Satakunnan seutukunnissa v. 2012

 • Innovatiivisuus (yritysten t&k-menojen osuus liikevaihdosta) on Rauman seudulla hyvin korkea (indeksin arvo 190). Luku on tosin laskenut hieman edellisvuodesta. Porin seutukunnassakin se on myös selvästi mediaania korkeampi (129), ja parantunut edellisvuodesta. Pohjois-Satakunnassa arvo jää huomattavasti mediaanin alapuolelle (24), ja se on heikentynyt edelleen selvästi edellisvuodesta. TOP TENin arvo on korkein tarkasteltavista muuttujista (221) johtuen tämän muuttujan kymmenen ensimmäisen seutukunnan yritysten t&k-menojen huomattavasta määrästä. TOP TENin arvo kuitenkin yhä pudonnut selvästi edellisvuodesta, sillä mm. Nokian tuotekehitys on heikentynyt.
 • Työllisyysaste on Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa mediaanin luokkaa (102 ja 100). Rauman seutu ylittää mediaanin (106). TOP TENin raja kulkee 109:ssä.
 • Yritysdynamiikka sen sijaan on vain Porin seutukunnassa mediaania vähän korkeampi (indeksi 106). Dynamiikka on jonkin verran mediaania alempi Pohjois-Satakunnassa. Siellä indeksi saa arvon 87. Rauman seutukunnassa yritysdynamiikka on pudonnut huomattavasti vuoden aikana (arvo enää 91). TOP TENin raja kulkee 113:ssa.
 • Työn tuottavuudessa Porin seutu saa arvon 128 ja Rauman seutu arvon 133, jotka molemmat ovat siten mediaania selvästi korkeammalla. Rauman seutu yltää TOP TENiin (raja 128) sijalle 9 ja Porin seutu sijalle 10. Porin seudun suhteellinen asema on kohentunut selvästi. Pohjois-Satakunta on kohonnut vuoden aikana edelleen (arvo 112).
 • Koulutustasossa Porin ja Rauman seudun indeksit (124 ja 122) ovat miltei samaa luokkaa. Pohjois-Satakunta jää mediaanin alle (84). TOP TEN on yhä selvästi (152) Satakunnan seutukuntia korkeampi johtuen pääosin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden suuremmasta osuudesta.
 • Teollisuuden osuudessa liikevaihdosta Rauman seutu (150) sijoittuu TOP TENin tuntumaan (raja 157) sijalle 13. Porin seudun indeksi (131) on myös mediaania selvästi korkeampi, ja on kohentunut vielä hieman edellisvuodesta. Pohjois-Satakunnan indeksi (103) on pysynyt ennallaan.

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin

Alla on kuuden osatekijän mukainen järjestys vuonna 2012. Lista kaikista maan seutukunnista (70 kpl) löytyy Suomen seutukuntien sijoitus 2012 -sivulta. Indeksi on painottamaton keskiarvo kuudesta muuttujasta.

Porin seutukunnan kilpailukyky on mediaania selkeästi parempi työn tuottavuudessa (sijaluku 10) ja teollisuusvaltaisuudessa (18) ja innovatiivisuudessa (19). Koulutustasossa (23) sekä yritysdynamiikassa (25) sijoitus on jonkin verran mediaania korkeampi. Työllisyysasteessa sijoitus on vain vähän mediaania korkeampi.

Rauman seudulla työn tuottavuus on maamme seutukuntien korkeimpia (sija 9) raskaan teollisuuden suuren painoarvon ansiosta. Alue pärjää tästä syystä edelleen hyvin myös teollisuusvaltaisuudessa (sijaluku 13). Innovatiivisuus on edelleen korkea (sija 11). Työllisyysaste (18) on selvästi mediaania parempi. Koulutustaso on jonkin verran mediaania korkeampi. Yritysdynamiikka on heikentynyt selvästi vuoden aikana maan heikoimpien seutukuntien joukkoon erityisesti aloittaneiden yritysten määrän supistuttua huomattavasti.

Pohjois-Satakunnassa työn tuottavuus on vähitellen kivunnut selvästi yli mediaanin. Se on alueen vahvuus. Teollisuusvaltaisuus ylittää myös mediaanin, mikä kertoo alueen teollisuuden tilan vakaudesta. Työllisyysaste on mediaanin tuntumassa. Koulutustasossa, innovatiivisuudessa ja yritysdynamiikassa sijoitus on yhä heikohko.

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin v. 2012

Osatekijöiden muutos 2012 vs. 2011:Yritysdynamiikassa eniten muutoksia

Verrattaessa vuotta 2012 vuoteen 2011 Satakunnan seutukuntien sijoittumisessa maan seutukuntien joukossa on tapahtunut jonkin verran muutoksia. Innovatiivisuus on kohentunut Porin seudulla, pysynyt ennallaan Rauman seudulla ja heikentynyt Pohjois-Satakunnassa. Työllisyysasteessa Pori ja Pohjois-Satakunta ovat kohentaneet aavistuksen asemiaan ja Rauma pudonnut yhden sijan. Yritysdynamiikka on heikentynyt hyvin voimakkaasti Rauman seudulla etenkin aloittavien yritysten määrän supistuttua. Porissa ja Pohjois-Satakunnassa sijoitus on pudonnut hyvin vähän. Työn tuottavuus on parantunut huomattavsti Pohjois-Satakunnassa, muualla hyvin vähän. Koulutustasossa asemat ovat huvenneet yhden sijaluvun verran jokaisessa Satakunnan seutukunnassa. Teollisuusvaltaisuus on pysynyt Porin seudulla ennallaan, mutta on Raumalla ja Pohjois-Satakunnassa pudonnut hieman.

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin v. 2011

Kilpailukyvyn suhteellinen muutos Satakunnan seutukunnissa 2011-2012

Yllä on kuvattu vuoden 2012 kilpailukykyä ja muutosta vuodesta 2011. Muutosta voi tarkastella myös alla olevan yhteenvetotaulukon avulla, jossa prosentuaalisen vuosimuutoksen lisäksi muutosta on havainnollistettu plussien, nollan ja miinusten avulla seuraavasti:

0 muutos < 1 %
+/ – muutos 1 % – 5 %
++/ — muutos 5 % – 10 %
+++/ — muutos yli 10 %

Jokaisen muuttujan prosentuaalinen muutos on laskettu vertaamalla vuoden 2012 indeksin arvoa vuoteen 2011. Se tarkoittaa seutukunnan suhteellisen aseman muuttumista mediaaniin nähden, sillä indeksin arvo 100 on kunkin vuoden mediaani. Esimerkiksi jos jonkin seutukunnan jonkin muuttujan arvo laskisi absoluuttisesti vuoden aikana, mutta samansuuruinen lasku tapahtuisi myös muissa seutukunnissa (ja myös mediaanissa), indeksin arvo pysyy samana, eikä muutosta kilpailukyvyssä synny.

Vuonna 2012 Satakunnan seutukuntien kehityksessä mediaaniin nähden on havaittavissa seuraavia muutoksia. Yritysdynamiikka on heikentynyt selvästi Rauman seudulla. Porin ja Pohjois-Satakunnan seuduilla on pientä laskua. Porin alueella innovatiivisuus on suhteellisesti parantunut ja Raumalla sekä Pohjois-Satakunnassa heikentynyt. Se heijastelee muutoksia alueen yritysten t&k-toiminnassa. Teollisuusvaltaisuus on parantunut hieman mediaanin nähden Rauman ja Porin seuduilla. Työn tuottavuus on kohonnut merkittävästi Pohjois-Satakunnassa ja heikentynyt Porin ja Rauman seutukunnissa. Se kuvaa alueen teollisuuden kilpailukykyä, sillä siinä tuottavuus on perinteisesti korkeinta. Työllisyysaste ja koulutustaso ovat pysyneet maakunnassa lähes ennallaan.

Tarkemmat tiedot Excel-tiedostona taulukkoa klikkaamalla!

Valitut alueelliset kilpailukykymuuttujat on laskettu seuraavasti:

 • Yrittäjyyttä kuvaavaksi osaindeksiksi on valittu yritysdynamiikka ((aloittaneet + lopettaneet yritykset)/yrityskanta). Tämä kuvaa uudistumista yritysrakenteissa.
 • Toimialarakennetta ja alueellista erikoistumista kuvaavaksi muuttujaksi on valittu teollisuusvaltaisuus, joka tarkoittaa teollisuuden osuutta alueen liikevaihdosta. Teollisuuden menestyminen kuvaa alueen pärjäämistä globaalissa kilpailussa. Teollisuus on myös keskimäärin palvelusektoria tuottavampaa, joten sen osuuden muutos kuvaa alueen kykyä tuottaa arvonlisäystä.
 • Osaamista kuvaava muuttuja on korkea-asteen (alempi ja ylempi sekä tutkija) tutkinnon suorittaneiden osuus 15 v. täyttäneestä väestöstä.
 • Innovatiivisuutta kuvaa yritysten t&k-menojen osuus liikevaihdosta.
 • Työn tuottavuus on laskettu yritysten liikevaihdolla henkilötyövuotta kohti.
 • Työllisyysaste tarkoittaa työllisten osuutta 18-64 v. väestöstä.

Laskentaperusteista on saatavilla lisätietoa Seloste-sivulla

Sivu päivitetty 4.05.2015