Tilastoarkisto

Teollisuusvaltaisuus

Teollisuusvaltaisuus-muuttuja ilmoittaa teollisuuden osuuden seutukunnan kaikkien toimialojen -ja sektorien arvonlisäyksestä. Vuodesta 2009 alkaen teollisuusvaltaisuutta mitataan teollisuuden liikevaihdon osuudella alueen liikevaihdosta, mikä mahdollistaa pienemmän tilastoviiveen (n. yksi vuosi). Teollisuusvaltaisuus (teollisuuden osuus alueen arvonlisäyksestä tai liikevaihdosta) kuvastaa aluetalouden rakenteen vaikutusta alueelliseen kilpailukykyyn. Teollisuusvaltaisuuden vaikutusmekanismit alueen talouskasvuun ovat moninaisia. Tarjonta- eli resurssipuolen vaikutukset tyypillisesti syntyvät siitä, että teollisuus …

Teollisuusvaltaisuus Lue lisää »

Koulutustaso

Koulutustasoa mittaava kilpailukykymuuttuja pitää sisällään alemman, ylemmän ja tutkijakoulutusasteiden tutkinnon suorittaneiden osuuden 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Alempi korkeakoulututkinto pitää sisällään AMK-tutkinnot (pl. ylempi AMK), yliopiston kandidaatin tutkinnot sekä ennen vuotta 1989 suoritetut insinöörin tutkinnot. Ylempi korkeakoulututkinto pitää sisällään maisteritason tutkinnon suorittaneet (myös ylempi AMK). Tutkijakoulutusluokkaan kuuluvat ovat suorittaneet joko lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon. Koulutustaso (korkea-asteen …

Koulutustaso Lue lisää »

Työn tuottavuus

Työn tuottavuutta tarkastellaan arvonlisäyksen suhteella tehtyihin työtunteihin vuositasolla. Tarkastelun kohteena ovat kaikki toimialat ja sektorit (yksit. ja julkinen) yhteensä. Vuodesta 2009 alkaen tarkasteltavana on vain yksityinen sektori, jonka tuottavuutta tarkastellaan liikevaihdolla henkilötyövuotta kohden. Työn tuottavuus (arvonlisäys/tehdyt työtunnit, vuodesta 2009 alkaen liikevaihto/henkilötyövuosi) kuvastaa alueen/yritysten työllisten työpanoksen ”laadun” parantumista ja siten myös sen vaikutusta alueensa talouskasvuun. Käytännössä …

Työn tuottavuus Lue lisää »

Yritysdynamiikka

Yritysdynamiikka lasketaan suhteuttamalla alueella vuoden aikana aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten summa alueen yrityskantaan. Yritysdynamiikka ilmoitetaan prosentteina. Yritysdynamiikan kasvu kuvastaa alueen yrityskannan uusiutumista kilpailukykyisemmäksi, sillä tällöin uusia yrityksiä perustetaan ja elinkelvottomia lopetetaan. Mitä korkeampi yritysdynamiikka on, sitä ennemmän uusiutumista tapahtuu vuoden aikana. Yritysdynamiikka (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten yhteenlaskettu osuus alueen yrityskannasta) kuvastaa myös onnistuneen aluetalouden rakennemuutoksen …

Yritysdynamiikka Lue lisää »

Työllisyysaste

Työllisyysaste tarkoittaa työllisten prosenttiosuutta väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä (lähde: Tilastokeskus). Työllisyysaste kuvastaa sitä, missä määrin alueen työikäinen väestö osallistuu alueellisen tuotannon aikaansaamiseen. Korkea työllisyysaste heijastaa suurta osallistumista (työpanoksen määrä on suuri suhteessa alueen työikäisiin) ja korkeampaa alueellisen kokonaistuotannon määrää eli talouskasvua. Sivu päivitetty 5.03.2015

Innovatiivisuus

innovatiivisuutta tarkastellaan kilpailukykymittaristossa suhteuttamalla alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot alueen tuottamaan arvonlisäykseen. Näin saadaan prosenttiluku, joka kertoo t&k-toiminnan menojen suhteen arvonlisäykseen. Tilastokeskus määrittelee t&k-toiminnan seuraavasti:Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus …

Innovatiivisuus Lue lisää »

Järjestetyt koulutukset ja seminaarit

Järjestettyjä seminaareja Service Design in Welfare Provision and Business Models, 23.4.2012, Pori Welfare Service Design in Management of ICT Applications and Active Ageing21.-22.3.2012, Pori Welfare service research at the University Consortium of Pori, 17.5.2011, Pori Future of older people services – evaluation and development of services with multiple suppliers, 6.5.2011, Pori Innovations in Older People …

Järjestetyt koulutukset ja seminaarit Lue lisää »

Koulutukset ja seminaarit

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö järjesti tiistaina 27.5.2014 SATAKUNNAN TALOUDEN NÄKYMÄT JA HYVINVOINTI -seminaarin klo 10.00–13.00 Porin yliopistokeskuksessa. Seminaarin tavoitteena oli esitellä Satakunnan kehitystä ja näkymiä erityisesti hyvinvoinnin näkökulmasta. Katso tarkempi ohjelma. SISÄLTÖ (esitysten nimistä linkit esityksiin pdf-muodossa): Heikki Juurinen, aluekehitysjohtaja, Satakuntaliitto: maakunnallinen TKI-toiminta Saku Vähäsantanen projektitutkija, TuKKK, Porin yksikkö: Satakunnan talous -suhdannekatsaus:kesäkuu 2014 -julkistus (Satakunnan talous -katsauksen pääsivu) Jari …

Koulutukset ja seminaarit Lue lisää »

Julkaisut ja artikkelit

HYVINVOINTIALAAN LIITTYVIÄ TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKÖN JULKAISUJA JA ARTIKKELEITA Tieteellisiä artikkeleita Kallio Tomi J. & Kuoppakangas Päivikki (2011) Bandwagoning municipal enterprises: Institutional isomorphism and the search for the Third WayAnzam conference 7.-9.12.2011 Eloranta, S., Vähätalo, M., Rasmus, M., Elomaa, L. & Johansson K. (2010) Avannepotilaan voimavaraistumista tukeva polikliininen ohjaus. Tutkiva Hoitotyö. Vol. 8 (1) 2010 Salonen, …

Julkaisut ja artikkelit Lue lisää »