Etusivu > Tilastoarkisto > Kilpailukyky > Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2009

Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2009

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä vuonna 2009 kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus (uudistettu), työllisyysaste, innovatiivisuus (uudistettu), koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus (uudistettu). Tarkempi seloste löytyy sivun lopusta.

Alla olevissa kuvioissa on käytetty erivärisiä viivoja kuvaamaan Satakunnan seutukuntia, Suomen seutukuntien mediaania ja TOP TENiä. Kaikki indeksit on verrattu maan seutukuntien (71 kpl vuoden 2010 aluejaolla) keskimmäiseen arvoon eli mediaaniin. Näin suuret poikkeamat keskiarvosta eivät vaikuta tuloksiin, kuin jos verrokkina käytettäisiin keskiarvoa. TOP TEN tarkoittaa kymmenettä arvoa, eli kussakin muuttujassa kymmenenneksi parhaan seutukunnan arvo muodostaa TOP TENin viivan.

Mitä ulompana viiva kulkee, sitä parempi on alueen kilpailukyky kussakin muuttujassa. Esimerkiksi jos jonkin alueen muuttuja saa arvokseen 150, tarkoittaa se puolitoistakertaista arvoa mediaaniin verrattuna. Jos viiva kulkee sisempänä kuin 100, on arvo mediaania pienempi.

Otetaan esimerkiksi koulutustaso (korkeakoulututkinnon suor. osuus 15 v. täyttäneestä väestöstä) vuonna 2009. Porin seutukunta saa arvon 12,21 % ja Rauman seutukunta arvon 12,15 %, eli arvot ovat 24 ja 23 % mediaania (9,86 %) korkeampia. Näin em. seutukunnat saavat indeksin arvoiksi 124 ja 123. Pohjois-Satakunnan arvo (8,18 %) on mediaania 17 % alempi, joten indeksin arvoksi muodostuu 83. Yksikään Satakunnan seutukunnista ei yllä TOP TENiin, sillä siihen pääsee ylittämällä mediaanin 1,59-kertaisesti, sillä TOP TENin indeksi saa arvon 159. Mittarit on valittu sidosryhmäyhteistyönä.

HUOM! Mittaristoa on uudistettu korvaamalla arvonlisäys liikevaihdolla, mikä mahdollistaa entistä pienemmän viiveen (n. vuosi) sekä parantaa yritysten kilpailukyvyn seuraamista. Uudistettuja muuttujia ovat:

 • Innovatiivisuus (lasketaan yritysten t&k-menojen suhteella liikevaihtoon)
 • Työn tuottavuus (liikevaihto/henkilötyövuosi)
 • Teollisuusvaltaisuus (teollisuuden liikevaihdon osuus alueen yritysten liikevaihdosta)

Muutosten vuoksi vuoden 2009 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vanhojen tietojen kanssa.

Kilpailukyky osatekijöittäin Satakunnan seutukunnissa v. 2009

 • Innovatiivisuus (yritysten t&k-menojen osuus liikevaihdosta) on Rauman seudulla hyvin korkea (indeksin arvo 166), ja Porin seutukunnassakin selvästi mediaania korkeampi (129). Pohjois-Satakunnassa arvo jää alle puoleen mediaanista (45). TOP TENin arvo on korkein tarkasteltavista muuttujista (260) johtuen tämän muuttujan kymmenen ensimmäisen seutukunnan yritysten t&k-menojen huomattavasta määrästä.
 • Työllisyysaste on Porin seudulla (101) ja Pohjois-Satakunnassa mediaanin luokkaa (99). Rauman seutu ylittää mediaanin (107). TOP TENin raja kulkee 110:ssä.
 • Yritysdynamiikka on Porin seudulla mediaanin tuntumassa (indeksin arvo 100), Rauman seudulla indeksi jää hieman alle (98). Pohjois-Satakunnan indeksi saa arvon 89. TOP TENin raja kulkee 114:ssa.
 • Työn tuottavuudessa Porin seutu saa arvon 122 ja Rauman seutu arvon 144. Molemmat ovat siten mediaania selvästi korkeammalla, ja Rauman seutu yltää TOP TENiin (raja 138) sijalle 9. Pohjois-Satakunta on mediaanin tuntumassa arvolla 99 todennäköisesti runsaasti liikevaihtoa tuottavan raskaan teollisuuden vähäisemmän osuuden vuoksi.
 • Koulutustasossa Porin ja Rauman seudun indeksit (124 ja 123) ovat samaa luokkaa. Pohjois-Satakunta jää mediaanin alle (83). TOP TEN on yhä selvästi (159) Satakunnan seutukuntia korkeampi johtuen pääosin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden vähäisestä määrästä.
 • Teollisuuden osuudessa liikevaihdosta Rauman seutu (144) sijoittuu TOP TENiin (144) sijalle 10. Porin seudun indeksi (110) on mediaania korkeampi, mutta on todennnäköisesti pitkän ajan tasoa alempi merkittävän metallien jalostuksen liikevaihdon käytyä alimmillaan vuoden 2009 keväällä metallien hintojen laskun vuoksi. Pohjois-Satakunnan indeksi (100) on hyvin lähellä mediaania.

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin

Vieressä on kuuden osatekijän mukainen järjestys vuonna 2007. Lista kaikista maan seutukunnista (71 kpl v. 2010) löytyy Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2009 -sivulta. Indeksi on painottamaton keskiarvo kuudesta muuttujasta. Porin seutukunnan kilpailukyky on mediaania selkeästi parempi työn tuottavuudessa (sijaluku 18), koulutustasossa sekä teollisuusvaltaisuudessa. Työllisyysasteessa ja innovatiivisuudessa sijoitus on hieman mediaania korkeampi. Yritysdynamiikka jää mediaanin tuntumaan.

Rauman seutu pärjää erittäin hyvin työn tuottavuudessa (sija 9) ja teollisuusvaltaisuudessa (sija 10). Työllisyysasteessa, innovatiivisuudessa, sekä koulutustasossa sijoitus on myös mediaania korkeampi. Yritysdynamiikassa sijoitus jää seutukuntien mediaanin tuntumaan.

Pohjois-Satakunnassa teollisuusvaltaisuus on vähän mediaania korkeampi. Työn tuottavuus ja työllisyysaste jäävät vähän mediaanin alapuolelle. Innovatiivisuus jää selvästi enemmän. Yritysdynamiikka ja koulutustaso ovat selvästi mediaanin alapuolella.

Valitut alueelliset kilpailukykymuuttujat on laskettu seuraavasti:

 • Yrittäjyyttä kuvaavaksi osaindeksiksi on valittu yritysdynamiikka ((aloittaneet + lopettaneet yritykset)/yrityskanta). Tämä kuvaa uudistumista yritysrakenteissa.
 • Toimialarakennetta ja alueellista erikoistumista kuvaavaksi muuttujaksi on valittu teollisuusvaltaisuus, joka tarkoittaa teollisuuden osuutta alueen liikevaihdosta. Teollisuuden menestyminen kuvaa alueen pärjäämistä globaalissa kilpailussa.
 • Osaamista kuvaava muuttuja on korkea-asteen (alempi ja ylempi sekä tutkija) tutkinnon suorittaneiden osuus 15 v. täyttäneestä väestöstä.
 • Innovatiivisuutta kuvaa yritysten t&k-menojen osuus liikevaihdosta.
 • Työn tuottavuus on laskettu yritysten liikevaihdolla henkilötyövuotta kohti.
 • Työllisyysaste tarkoittaa työllisten osuutta 15-64 v. väestöstä.

Laskentaperusteista on saatavilla lisätietoa Seloste-sivulla

Sivu päivitetty 5.03.2015