Etusivu > Tilastoarkisto > Kilpailukyky > Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2007

Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2007

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä ja sen muutosta vuosina 2007 ja 2006 kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Tarkempi seloste löytyy sivun lopusta.

Alla olevissa kuvioissa on käytetty erivärisiä viivoja kuvaamaan Satakunnan seutukuntia, Suomen seutukuntien mediaania ja TOP TENiä. Kaikki indeksit on verrattu maan seutukuntien (72 kpl) keskimmäiseen arvoon eli mediaaniin. Näin suuret poikkeamat keskiarvosta eivät vaikuta tuloksiin, kuin jos verrokkina käytettäisiin keskiarvoa. TOP TEN tarkoittaa kymmenettä arvoa, eli kussakin muuttujassa kymmenenneksi parhaan seutukunnan arvo muodostaa TOP TENin viivan.

Mitä ulompana viiva kulkee, sitä parempi on alueen kilpailukyky kussakin muuttujassa. Esimerkiksi jos jonkin alueen muuttuja saa arvokseen 150, tarkoittaa se puolitoistakertaista arvoa mediaaniin verrattuna. Jos viiva kulkee sisempänä kuin 100, on arvo mediaania pienempi.

Otetaan esimerkiksi koulutustaso vuonna 2007. Porin ja Rauman seutukunnat saavat arvot 11,18 %, eli arvot ovat 25 % mediaania (8,91 %) korkeampia. Näin kumpikin seutukunta saa indeksin arvoksi 125. Pohjois-Satakunnan arvo (7,60 %) on mediaania 15 % alempi, joten indeksin arvoksi muodostuu 85. Yksikään Satakunnan seutukunnista ei yllä TOP TENiin, sillä siihen pääsee ylittämällä mediaanin 1,59-kertaisesti, sillä TOP TENin indeksi saa arvon 159.
Mittarit on valittu sidosryhmäyhteistyönä.

Kilpailukyky osatekijöittäin Satakunnan seutukunnissa v. 2007

 • Innovatiivisuus (t&k-menojen osuus arvonlisäyksestä) on Porin seutukunnassa selvästi mediaania korkeampi (indeksin arvo 140). Kasvu edellisvuodesta on ollut myös nopeaa. Rauman seudulla arvo on edelleen korkea (195), mutta selvää laskua on havaittavissa vuoteen 2006 verrattuna. Pohjois-Satakunnassa arvo jää alle mediaanin (75), ja indeksi on laskenut edellisvuodesta. TOP TENin arvo on yhä noususuunnassa (412) johtuen tämän muuttujan kymmenen ensimmäisen seutukunnan t&k-menojen kasvun jatkumisesta.
 • Työllisyysaste on Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa mediaanin luokkaa (100). Rauman seutu ylittää edelleen mediaanin (107). TOP TENin raja kulkee yhä 110:ssä.
 • Yritysdynamiikka on Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa mediaanin tuntumassa (indeksin arvot 103), Rauman seudulla edelleen hieman alle (96). Porin seudun arvo on hieman pudonnut vuodesta 2006 aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän laskun vuoksi. Pohjois-Satakunnassa indeksi on kohentunut aloittaneiden yritysten voimakkaan kasvun seurauksena. TOP TEN saa arvon 117.
 • Työn tuottavuudessa Porin seutu saa edellisvuotta alemman arvon 115 ja Rauman seutu arvon 112. Pohjois-Satakunta jää arvoon 73 todennäköisesti tuottavan raskaan teollisuuden vähäisemmän osuuden vuoksi. Työn tuottavuus on maan seutukuntien heikoin, mutta on kuitenkin kohentunut edellisvuodesta. TOP TENin raja kulkee 128:ssa.
 • Koulutustasossa Porin ja Rauman seudun indeksit (125) ovat samaa luokkaa, eikä mainittavaa mutosta edellisvuodesta ole havaittavissa. Pohjois-Satakunta jää mediaanin alle (85). TOP TEN on yhä selvästi (159) Satakunnan seutukuntia korkeampi johtuen pääosin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden vähäisestä määrästä.
 • Teollisuuden osuudessa arvonlisäyksestä Rauman seutu (168) sijoittuu edelleen TOP TENiin (167) sijalle 9. Porin seudun indeksi (114) on yhä mediaania korkeampi, mutta on selvästi laskenut vuodesta 2006. Pohjois-Satakunnan indeksi (101) on ylittänyt vuoden kuluessa mediaanin.

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin

Vieressä on kuuden osatekijän mukainen järjestys vuonna 2007. Lista kaikista maan seutukunnista (72 kpl) löytyy Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2007 -sivulta. Indeksi on painottamaton keskiarvo kuudesta muuttujasta. Porin seutukunnan kilpailukyky on mediaania selkeästi parempi työn tuottavuudessa (sijaluku 18), koulutustasossa sekä innovatiivisuudessa. Yritysdynamiikassa ja teollisuusvaltaisuudessa sijoitus on hieman mediaania korkeampi. Työllisyysaste jää mediaanin tuntumaan. Rauman seutu pärjää edelleen hyvin teollisuuden osuudessa arvonlisäyksestä (sijaluku 9), työllisyysasteessa, innovatiivisuudessa, työn tuottavuudessa sekä koulutustasossa. Yritysdynamiikassa sijoitus jää selvästi alle seutukuntien mediaanin. Pohjois-Satakunnassa innovatiivisuus, työllisyysaste, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus ovat mediaanin luokkaa. Koulutustasossa sijoitus on heikohko. Työn tuottavuus on heikointa maan seutukuntien joukossa.

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin
v. 2007

Osatekijöiden muutos 2007 vs. 2006: yritysdynamiikassa muutoksia, työllisyysaste parantunut

Merkittävimmät muutokset Satakunnan seutukuntien sijoituksessa maan seutukuntien joukossa verrattaessa vuotta 2007 vuoteen 2006 ovat tapahtuneet yritysdynamiikassa, työllisyysasteessa ja innovatiivisuudessa. Yritysdynamiikan sijoitus on pudonnut selvästi Porin seudulla, sillä vuoden 2007 aikana uusien yritysten perustaminen väheni. Pohjois-Satakunnassa sijoitus taas parani selvästi vilkkaan uusyritysperustannan ansiosta. Innovatiivisuus kohentui selvästi Porin seudulla ja myös Pohjois-Satakunnassa on havaittavissa lievää parannusta. Rauman seudulla innovatiivisuus laantui hieman, sillä t&k-menojen osuus arvonlisäyksestä laski. Työllisyysasteessa sijoitus parani selvästi etenkin Pohjois-Satakunnassa ja Rauman seudulla, mutta myös Pori kiritti hieman. Taustalla saatta piillä Satakunnan henkilöstömäärien ripeä nousu vuoden 2007 aikana mm. vientiteollisuuden ja rakentamisen vedon myötä. Teollisuusvaltaisuus on taantunut Porin seudulla, mutta noussut Pohjois-Satakunnassa. Koulutustasossa ja työn tuottavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden aikana.

Satakunnan seutukuntien sijoittuminen osatekijöittäin
v. 2006

Kilpailukyvyn suhteellinen muutos Satakunnan seutukunnissa 2006-2007

Yllä on kuvattu vuoden 2007 kilpailukykyä ja muutosta vuodesta 2006. Muutosta voi tarkastella alla olevan yhteenvetotaulukon avulla, jossa prosentuaalisen vuosimuutoksen lisäksi muutosta on havainnollistettu plussien, nollan ja miinusten avulla seuraavasti:

0 muutos < 1 %
+/ – muutos 1 % – 5 %
++/ — muutos 5 % – 10 %
+++/ — muutos yli 10 %

Jokaisen muuttujan prosentuaalinen muutos on laskettu vertaamalla vuoden 2007 indeksin arvoa vuoteen 2006. Se tarkoittaa seutukunnan suhteellisen aseman muuttumista mediaaniin nähden, sillä indeksin arvo 100 on kunkin vuoden mediaani. Esimerkiksi jos jonkin seutukunnan jonkin muuttujan arvo laskisi absoluuttisesti vuoden aikana, mutta samansuuruinen lasku tapahtuisi myös muissa seutukunnissa (ja myös mediaanissa), indeksin arvo pysyy samana, eikä muutosta kilpailukyvyssä synny.

Tarkemmat tiedot Excel-tiedostona taulukkoa klikkaamalla!

Suurin muutos Satakunnan seutukuntien kehityksessä mediaaniin nähden on havaittavissa innovatiivisuudessa, joka on heikentynyt Rauman seudulla ja Pohjois-Satakunnassa. Porin seudulla se on kohentunut seutukuntien mediaania ripeämmin. Yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus ovat kehittyneet mediaania heikommin Porin seudulla. Muissa muuttujissa muutokset ovat melko pieniä.

Valitut alueelliset kilpailukykymuuttujat on laskettu seuraavasti:

 • Yrittäjyyttä kuvaavaksi osaindeksiksi on valittu yritysdynamiikka ((aloittaneet + lopettaneet yritykset)/yrityskanta). Tämä kuvaa uudistumista yritysrakenteissa.
 • Toimialarakennetta ja alueellista erikoistumista kuvaavaksi muuttujaksi on valittu teollisuusvaltaisuus, joka tarkoittaa teollisuuden osuutta alueen arvonlisäyksestä. Teollisuuden menestyminen kuvaa alueen pärjäämistä globaalissa kilpailussa.
 • Osaamista kuvaava muuttuja on korkea-asteen (alempi ja ylempi sekä tutkija) tutkinnon suorittaneiden osuus 15 v. täyttäneestä väestöstä.
 • Innovatiivisuutta kuvaa t&k-menojen osuus arvonlisäyksestä.
 • Työn tuottavuus on laskettu arvonlisäyksellä työtuntia kohti.
 • Työllisyysaste tarkoittaa työllisten osuutta 15-64 v. väestöstä.

Laskentaperusteista on saatavilla lisätietoa Seloste-sivulla

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 4.05.2015