Kilpailukyky

Teollisuusvaltaisuus

Teollisuusvaltaisuus-muuttuja ilmoittaa teollisuuden osuuden seutukunnan kaikkien toimialojen -ja sektorien arvonlisäyksestä. Vuodesta 2009 alkaen teollisuusvaltaisuutta mitataan teollisuuden liikevaihdon osuudella alueen liikevaihdosta, mikä mahdollistaa pienemmän tilastoviiveen (n. yksi vuosi). Teollisuusvaltaisuus (teollisuuden osuus alueen arvonlisäyksestä tai liikevaihdosta) kuvastaa aluetalouden rakenteen vaikutusta alueelliseen kilpailukykyyn. Teollisuusvaltaisuuden vaikutusmekanismit alueen talouskasvuun ovat moninaisia. Tarjonta- eli resurssipuolen vaikutukset tyypillisesti syntyvät siitä, että teollisuus …

Teollisuusvaltaisuus Lue lisää »

Koulutustaso

Koulutustasoa mittaava kilpailukykymuuttuja pitää sisällään alemman, ylemmän ja tutkijakoulutusasteiden tutkinnon suorittaneiden osuuden 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Alempi korkeakoulututkinto pitää sisällään AMK-tutkinnot (pl. ylempi AMK), yliopiston kandidaatin tutkinnot sekä ennen vuotta 1989 suoritetut insinöörin tutkinnot. Ylempi korkeakoulututkinto pitää sisällään maisteritason tutkinnon suorittaneet (myös ylempi AMK). Tutkijakoulutusluokkaan kuuluvat ovat suorittaneet joko lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon. Koulutustaso (korkea-asteen …

Koulutustaso Lue lisää »

Työn tuottavuus

Työn tuottavuutta tarkastellaan arvonlisäyksen suhteella tehtyihin työtunteihin vuositasolla. Tarkastelun kohteena ovat kaikki toimialat ja sektorit (yksit. ja julkinen) yhteensä. Vuodesta 2009 alkaen tarkasteltavana on vain yksityinen sektori, jonka tuottavuutta tarkastellaan liikevaihdolla henkilötyövuotta kohden. Työn tuottavuus (arvonlisäys/tehdyt työtunnit, vuodesta 2009 alkaen liikevaihto/henkilötyövuosi) kuvastaa alueen/yritysten työllisten työpanoksen ”laadun” parantumista ja siten myös sen vaikutusta alueensa talouskasvuun. Käytännössä …

Työn tuottavuus Lue lisää »

Yritysdynamiikka

Yritysdynamiikka lasketaan suhteuttamalla alueella vuoden aikana aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten summa alueen yrityskantaan. Yritysdynamiikka ilmoitetaan prosentteina. Yritysdynamiikan kasvu kuvastaa alueen yrityskannan uusiutumista kilpailukykyisemmäksi, sillä tällöin uusia yrityksiä perustetaan ja elinkelvottomia lopetetaan. Mitä korkeampi yritysdynamiikka on, sitä ennemmän uusiutumista tapahtuu vuoden aikana. Yritysdynamiikka (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten yhteenlaskettu osuus alueen yrityskannasta) kuvastaa myös onnistuneen aluetalouden rakennemuutoksen …

Yritysdynamiikka Lue lisää »

Työllisyysaste

Työllisyysaste tarkoittaa työllisten prosenttiosuutta väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä (lähde: Tilastokeskus). Työllisyysaste kuvastaa sitä, missä määrin alueen työikäinen väestö osallistuu alueellisen tuotannon aikaansaamiseen. Korkea työllisyysaste heijastaa suurta osallistumista (työpanoksen määrä on suuri suhteessa alueen työikäisiin) ja korkeampaa alueellisen kokonaistuotannon määrää eli talouskasvua. Sivu päivitetty 5.03.2015

Innovatiivisuus

innovatiivisuutta tarkastellaan kilpailukykymittaristossa suhteuttamalla alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot alueen tuottamaan arvonlisäykseen. Näin saadaan prosenttiluku, joka kertoo t&k-toiminnan menojen suhteen arvonlisäykseen. Tilastokeskus määrittelee t&k-toiminnan seuraavasti:Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus …

Innovatiivisuus Lue lisää »

Seloste

Tämän sivun alasivuilla on tietoa kilpailukykymuuttujien määrittelystä ja niiden merkityksestä alueen kilpailukyvylle. Kunkin kilpailukykymuuttujan nimeä klikkaamalla pääsee kyseisen muuttujan selostesivulle. Innovatiivisuus Työllisyysaste Yritysdynamiikka Työn tuottavuus Koulutustaso Teollisuusvaltaisuus Lataa tarkempi artikkeli (Word-tiedosto 71 kB), jossa tarkastellaan kilpailukyvyn merkitystä alueille. Kilpailukykyä tarkasteltaessa on syytä muistaa ensiksikin se, että vaikka kaikki edellä käsitellyt alueellisen kilpailukyvyn osatekijät ja niiden tässä esitetyt …

Seloste Lue lisää »

Toimialojen menestystekijöitä

SATAKUNTALAISTEN YRITYSTEN TALOUDELLISTA MENESTYMISTÄ KÄSITTELEVIÄ JULKAISUJA Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä on tehty Satakunnan yritystoiminnan taloudellista menestymistä ja aluekehitystä seuraavaa tutkimusta 2000-luvun alusta lähtien mm. Satakuntaliiton ja seutukuntien yrityspalveluorganisaatioiden rahoittamana. Nyt valmistuneiden kahden julkaisun taustalla on Porin Kauppiassäätiön rahoittamat kauppatieteiden maisteriopiskelijoiden tutkimusryhmät vuosina 2004–2006, joissa yhteensä kahdeksan opiskelijaa ovat tuottaneet Satakunnan ja Porin seudun kehittämisen painopisteet …

Toimialojen menestystekijöitä Lue lisää »

Satakunnan kilpailukykyresurssit

SATAKUNNAN KILPAILUKYKYRESURSSIT (teksti Jani-Petri Laamanen, julkaistu Satakunnan talous -lehdessä, kesäkuu 1/2004) Talouden globalisoituessa Satakunnan elinkeinotoiminnan menestys perustuu kykyyn selviytyä toimijoiden välisessä kilpailussa. Kilpailukyky –käsitteellä viitataan useimmiten yksittäisten yritysten tai kokonaisten maiden kykyyn menestyä. Kuitenkin kilpailua voidaan katsoa käytävän myös alueyksiköiden välillä. Alueen pitkän tähtäimen kilpailukyky koostuu alueella toimivien yritysten kilpailukyvyn lisäksi myös alueen kyvystä turvata elinkeinotoiminnan jatkuvuus, …

Satakunnan kilpailukykyresurssit Lue lisää »

Satakunnan alueellinen ja yritysten kilpailukyky

Satakunnan talouden kilpailukyky -tutkimus (ladattavissa sivun lopussa) Maakunnan vahvuuksia ovat mm. saavutettavuus ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden määrä, heikkouksia mm. väestön ikääntyminen, t&k-menot ja korkeakoulutettujen määrä Satakunnan alueelliset kilpailukykyresurssit ja yritysten kilpailukyky -tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa Satakunnan keskeiset taloudellisen kilpailukyvyn vahvuudet ja heikkoudet, analysoida satakuntalaisten yritysten selviytymistä kovenevassa kilpailussa sekä tarkastella alueellisten kilpailukykytekijöiden ja yritysten kilpailukykyedellytysten …

Satakunnan alueellinen ja yritysten kilpailukyky Lue lisää »