Etusivu > Tutkimuksia > Tutkimushanke 4

Tutkimushanke 4

Nimi: Olkiluoto 3 ydinlaitosyksikön alue- ja kansantaloudelliset vaikutukset: panos-tuotosanalyysi

Tekijä(t): Ari Karppinen ja Elias Oikarinen (TuKKK, Turku)

Tavoite ja menetelmät: Tutkimuksen tavoitteena on arvioida toteutuvan OL3 ydinvoimalainves toinnin (n. 3 mrd €) välittömiä, kerrannaisia ja johdettuja taloudellisia
vaikutuksia Satakunnassa ja valtakunnallisesti käyttäen hyväksi tilastokeskuksen julkaisemiin alueellisiin ja valtakunnallisiin panos-tuotostaulukoihin perustuvaa analyysia sekä täydentävää taloustieteellistä analyysia OL3:n paikallisverotulovaikutuksista ja ulkomaisten työntekijöiden aluetaloudellisista vaikutuksista. Pääpaino vaikutusarvioissa pyritään asettamaan kerrannaisiin ja johdettuihin työllisyys- ja tuotantovaikutuksiin. Suorien alueellisten kysyntävaikutusten tarkastelusta saadaan tarkentuvaa informaatioita, kun rakennus- ja muut sopimukset alihankintaketjuineen ovat täsmentyneet. Rakennusaikaiset vaikutukset uuden ydinlaitosyksikön sijaintiseutukunnassa (Rauman seutukunta) lienevät merkittävät.

Tutkimustyyppi: Kansantaloustieteellinen/aluetaloustiede empiirinen tutkimus (kansantaloustiede)

Tutkimusvaihe: Tutkimus valmistunut 8/2008.

Karppinen Ari ja Elias Oikarinen (2008): Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen taloudelliset vaikutukset, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö. Julkaisusarja A, nro A25/2008.

Tutkimustulosten esittely (.ppt).

Lyhyt esittely (.ppt) OL3:n rakentamisen alueellisista työllisyys- ja tuotantovaikutuksista Satakunnassa.

Karppinen, Ari, Oikarinen, Elias ja Jari Kaivo-oja (2010): Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakennusprojektin alueelliset tuotanto- ja työllisyysvaikutukset. Kansantaloudellinen aikakauskirja No 2/2010.

Jatkotutkimus: Luonteeltaan ex ante -tyyppinen kertaluonteinen kvantitatiivinen kysyntävaikutustutkimus. Tutkimusmenetelmää voidaan hyödyntää mahdollisten uusien ydinvoimaloiden/-laitosyksiköiden rakentamisen vaikutusten arvioinneissa

Avainsanat: Panos-tuotosanalyysi, OL3-ydinvoimalainvestointi, kerrannaisvaiku-tukset, verotulovaikutukset

Sivu päivitetty 10.03.2015