Etusivu > Tutkimuksia > Tutkimushanke 3

Tutkimushanke 3

Nimi: Satakunnan ja Rauman seutukunnan taloudellinen tila Olkiluoto 3
ydinlaitosyksikön rakennushankkeen käynnistyessä

Tekijä(t): Ari Karppinen ja Vähäsantanen Saku

Tavoitteet: Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Satakunnan ja Rauman seutukunnan taloudellista toimiala- ja aluerakennetta ja keskeisten makromuuttujien (ks. alla) kehitystä tilanteessa heti OL3-investointipäätöksen jälkeen (2003) ja ennen varsinaisen laitosrakennusvaiheen käynnistymistä. Erityisesti pyritään painottamaan ydinvoimalaitoksen lähikuntien (Rauman seutukunnan) talouden kehitystä ja rakennetta. Tämä benchmarking-kartoitus pyritään kohdistamaan pääosin vuoden 2003 tilastoihin. Tutkimuksen on tarkoitus olla osa pidempikestoista ex post evaluaatiotutkimusta, jossa jälkikäteen seurataan OL3:n vaikutusta tiettyihin talousindikaattoreihin.

Menetelmät: Aluksi pyritään kuvaamaan Rauman seudun ja Satakunnan alueen toimialarakenteen mukaiset tuotanto-, työllisyys- ja tulomuuttujat OL3-investointihankkeen aloitusajankohtana 2003. Nämä toimialoittain disaggregoidut muuttujat ovat samoja kuin tutkimushankkeen panos-tuotos-lähestymistavalla arvioitavat muuttujat. Toiseksi tarkastellaan Rauman seutukunnan kuntien väestökehitystä ja –väestöennustetta OL3-hankkeen käynnistyessä. Kolmanneksi tarkastellaan lähialueen kuntien taloudellista tilaa. Usein taloudelliset muuttujien absoluuttisten arvojen tarkastelu ei ole riittävää, vaan tarvitaan vähintäänkin kunnittaista, seutukunnittaista ja/tai maakunnittaista vertailutietoa, jolloin muuttujien suhteellinen mittaaminen on keskeisessä asemassa.

Tutkimustyyppi: Taloustieteellinen empiirinen tutkimus (kansantaloustiede)

Tutkimusvaihe: Tutkimus valmis 9/2005.
Karppinen, Ari ja Saku Vähäsantanen (2005): Rauman seudun ja Satakunnan talouden kehitys ja rakenne 2003. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, 09/2005, s. 110.

Jatkotutkimus: Benchmarking-osa varsinaiselle ex post -seurantatutkimukselle 2005-2012.

Avainsanat: Toimialarakenne, aluerakenne, keskeiset makromuuttujat, Satakunta, Rauman seutukunta

Sivu päivitetty 5.03.2015