Etusivu > Tutkimuksia > Tutkimushanke 2

Tutkimushanke 2

Nimi: Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksikön ja TVO:n taloudellis-sosiaalinen yhteiskuntavastuu: indikaattoriston kehittäminen

Tekijä(t): Ari Karppinen

Tavoite: Yrityksen yhteiskuntavastuusta (CSR) on viime aikojen globalisaatiokehityksen myötä keskusteltu runsaasti. Keskustelulle on ollut ominaista se, että itse CSR-käsitteelle ei ole löydetty yhtä yksikäsitteistä määritelmää. Tyypillisesti sen on nähty perustuvan kolmeen pilariin: taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu (tai ihmisiin tai sidosryhmiin kohdistuva vastuu). Tutkimuksen teoreettisen osan tavoitteena on ensiksikin arvioida talousteorialähtöisesti ja kansainväliseen Global Reporting Initiative -ohjeistukseen (GRI, 2002) perustuen TVO:n yhteiskuntavastuun taloudellista ja sosiaalista ja osin myös ympäristöllistä ulottuvuutta. Empiirisen osan perimmäisinä pyrkimyksinä on löytää TVO:n CSR-toimintaa kuvaavat kansainväliseen GRI-ohjeistukseen perustuvat ja toimiala- sekä yritysspesifisillä piirteillä ja talousteoriaperusteisesti täydennetyt keskeiset CSR-vaikutukset sekä muodostaa niiden arvioimiseksi kvantitatiivisia indikaattoreita TVO:n taloudellis-sosiaalisesta yhteiskuntavastuusta. Sosiaalisesta vastuusta tarkastellaan lähinnä työvoimaan liittyvää ulkoista sidosryhmävastuuta ja CSR:n ympäristöulottuvuutta siltä osin kuin sillä on keskeinen taloudellinen merkitys (s.o. ilmastoulkoishyöty ja radioaktiivisten aineiden turvallisuudentunneulkoisvaikutus.) Erityishuomio kiinnitetään uuden ydinvoimalaitosyksikön yhteiskuntavastuuvaikutuksiin laitoksen lähikunnissa ja siinä hyvinvointipalveluiden rahoituksessa.

Menetelmät: Tutkimuksen teoreettinen osa survey-tyyppinen katsaus CSR:n talousteoreettisiin perusteisiin ja GRI.-indikaattoristoon. Empiirisessä osassa hyödynnetään TVO:n tilinpäätös- ja toimintakertomustietoja sekä aluetaloudellisia ja muita tilastoja (mm. verotilastot). Tutkimuksessa hyödynnetään myös YdinSata 2004–2012 -tutkimusohjelman tutkimushankkeen 1 tutkimustuloksia.

Tutkimustyyppi: Taloustieteellinen teoreettis-empiirinen tutkimus (kansantaloustiede ja
tilinpäätösanalyysi)

Tutkimusvaihe: Tutkimus valmis 2/2005
Karppinen, Ari (2005): Teollisuuden Voiman ja Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksikön taloudellis-sosiaalinen yhteiskuntavastuu. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, 02/2005, s. 179.

Jatkotutkimus: CSR-indikaattoreita voidaan seurata 2005-2012 (ks. nykyinen GRI mittaristo TVO:n yhteiskuntavastuuraportoinnissa. Ks. http://www.tvo.fi/www/page/julkaisut_pdf/

Avainsanat: Yrityksen yhteiskuntavastuu, taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus, ydinvoimalaitos (TVO), OL3 ydinvoimalainvestointi, Rauman seutukunta, Eurajoki.

Sivu päivitetty 5.03.2015