Etusivu > Tutkimuksia > Tutkimushanke 1

Tutkimushanke 1

Nimi: Satakuntalaiset ydinvoima-asenteet ja OL3-odotukset 2004

Tekijä(t): Ari Karppinen

Tavoite: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielipidekyselyn avulla satakuntalaisia ydinvoima-asenteiden muodostumisperusteita ja erityisesti Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaan uuteen ydinlaitosyksikköön (OL3) kohdistuvia satakuntalaisia odotuksia. Ydinvoima-asenteilla tarkoitetaan suhtautumista ydinvoimaan sähköenergian peruskapasiteetin lisäämismuotona. OL3-odotuksia tarkastellaan useiden henkilökohtaisen tason ja alueellisen tason taloudellisten ja ei-taloudellisten muuttujien avulla. OL3-tiedotusta tarkastellaan erillisenä kysymyksenä kuten myös Rauman seutukunnan ydinvoima- ja OL3-odotuksia.

Aineisto ja menetelmät: Kyselyssä haastateltiin puhelimitse 1000 yli 14-vuotiasta satakuntalaista. Otoksen alueellinen edustavuuden turvaamiseksi otantamenetelmänä käytetään kunnittaisiin väestömääriin perustuvaa suhteellista kiintiöpoimintaa, jossa yksittäiset haastateltavat jokaisesta 28 satakuntalaisesta kunnasta poimitaan satunnaisesti. Suhteelliset kiintiöt on optimoitu seutukunnittain siten, että Rauman seutukuntaa otoksessa painotetaan odotetun suuremman vastaushajonnan ja Pohjois- sekä Kaakkois-Satakunnan seutukuntia pienemmän väestömäärän vuoksi.

Mielipiteet kerättiin täysin strukturoidulla kyselylomakkeella maalis-huhtikuussa 2004. Kyselyn perusmuuttujia on 70, joista 61 on ydinvoima- ja OL3-mielipidemuuttujaa ja 9 taustamuuttujaa. Raportissa kuvataan ensiksikin muuttujien suorat jakaumat ja soveliaat tunnusluvut. Koska valtaosa muuttujista ovat nominaali- ja järjestysasteikollisia, niin muuttujien välisten riippuvuuksien tarkasteluun käytetään pääasiassa ristiintaulukointia. Edelleen riippuvuuden tilastollisen merkitsevyyden ja voimakkuuden tarkastelemiseksi käytetään Pearsonin 2-testisuuretta ja mm. kontingenssikerrointa. Muuttujien riippuvuutta tarkastellaan myös mitta-asteikoihin sopivilla korrelaatiokertoimilla. Taustamuuttujien mukaan ryhmiteltyjen OL3-muuttujien keskilukujen eroa lisäksi testataan t-testein, varianssianalyysin ja ei-parametristen testien avulla. Satakuntalaisen ydinvoima-asenteen perusteita estimoidaan sekä lineaaristen että logististen regressioiden avulla.

Tutkimustyyppi: Tilastollinen kyselytutkimus

Tutkimusvaihe: Valmis 6/2004
Karppinen, Ari (2004): Satakuntalaiset ydinvoima-asenteet ja OL3-odotukset 2004. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, 06/2004, s. 189.

Jatkotutkimus: Kysely pyritään toistamaan 2005–2012.

Avainsanat: Yleinen ydinvoima-asenne, ydinvoima-asenteen muotoutumis-perusteet, OL3-odotukset, Satakunta, Rauman seutukunta

Sivu päivitetty 5.03.2015