Etusivu > Tutkimuksia > Mensa-tutkimushanke 2009-2010

Mensa-tutkimushanke 2009-2010

Menestyvä Satakunta kansainvälisessä kilpailussa -tutkimushanke

Globalisaation yksi keskeisimmästä kiistanaiheista koskee sitä, millainen vaikutus yritysten kasvavilla liiketoiminnan sopeuttamismahdollisuuksilla yli rajojen on alueelliseen kehitykseen. Tyypillisesti tällainen kansainvälinen sopeuttaminen tapahtuu monikansallisissa yrityksissä. Tutkimukset osoittavat, että yhtäältä monikansallisten yritysten toiminta voi parantaa alueen tuottavuutta, kilpailukykyä, työllisyyttä ja kasvua. Toisaalta se saattaa johtaa vaikeasti ennakoitaviin ja alueellisesti merkittäviin tuotannon ja työllisyyden supistuksiin. Globalisaation aluevaikutukset ovat aina tapauskohtaisia ja vaativat siten empiiristä tutkimusta.

Aktiiviselle aluekehittämistyölle edellä kuvatunlainen globalisaatiokehitys on haaste. Pitäisikö pyrkiä houkuttelemaan alueelle globaalissa kilpailussa pärjääviä monikansallisia ja usein ulkomaalaisomisteisia yrityksiä? Ovatko tällaiset yritykset Satakunnan tapauksessa tytäryhtiöasemassa – ehkäpä herkemmin liiketoiminnallisen sopeutuksen kohteena konsernissaan? Millainen on itse asiassa satakuntalaisen tytäryhtiötalouden ja ulkomaalaisomisteisuuden merkitys aluetaloudessamme? Kuinka sitoutuneita keskeiset ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat toimimaan Satakunnassa? Näihin kysymyksiin vastaaminen on keskeistä, jotta voitaisiin arvioida Satakunnan tulevaa pärjäämistä globaalissa kilpailussa. Vastaukset ovat haasteita, myös tutkimuksellisesti. Ei vähiten sen vuoksi, että virallinen tilastointi on sijainti- eikä omistus- ja monikansallisuusperusteista.

Satakuntalaiset aluekehittäjätahot – Porin seudun kehittämiskeskus Oy, Prizztech Oy ja Rauman seutu – päättivät vuoden 2008 lopulla tarttua haasteeseen ja ryhtyä selvittämään omien aluekehittämisohjelmiensa (Porin ja Rauman seudun aluekeskusohjelmat ja Osaamiskeskusohjelma) puitteissa yllä mainittuja kysymyksiä tutkimuksellisen keinoin parantaakseen tulevien aluekehittämistoimien kestävyyttä ja vaikuttavuutta. Kyseessä oli Suomenkin mittakaavassa ainutlaatuinen hanke, koska koskaan aiemmin asiaa ei ole maakuntatasolla Suomessa selvitetty.

Käynnistettiin MENSA-hanke (Menestyvä Satakunta kansainvälisessä kilpailussa), jonka toteuttajaksi valittiin Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Hankkeessa valmistui kaksi varsinaista tutkimusraporttia ja kaksi opinnäytetyötä (ks. tarkemmin alla). MENSA-hanke itsessään oli tyypillinen TuKKK:n Porin yksikön Aluetaloustiimin (TSE Sata) monitieteinen hanke: kansantaloustiede/aluetaloustiede ja liiketaloustiede/laskentatoimi. Tutkimukset ovat vapaasti ladattavissa napsauttamalla otsikkotekstiä.

Karppinen, Ari (2009): Satakuntalainen tytäryhtiötalous. Osa 1. Aluetaloudellinen tarkastelu. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A31/2009.
Koko tutkimus (pdf 0,97 MB)

Karppinen, Ari (2010): Satakuntalainen tytäryhtiötalous. Osa 2. Suurimpien ulkomaalaisomisteisten yritysten taloudellinen menestys ja alueellinen sitoutuminen. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A33/2010.
Koko tutkimus (pdf 0,7 MB)

Alanko, Teemu (2010): Kansainvälisten yritysten Satakunnassa toimivien tytäryhtiöiden taloudellinen menestys vuosina 2005–2008 sekä niiden alueelliseen sitoutumiseen vaikuttavat kriittiset tekijät. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, liiketaloustiede: laskentatoimen pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2010.
Koko tutkimus (pdf 1,40 MB)

Karjalainen, Saija (2010): Kansainvälisten yritysten Satakunnassa toimivien tytäryhtiöiden taloudellinen menestyminen vuosina 2005–2008 ja niiden toiminnan alueelliseen sitoutumiseen vaikuttavat tekijät. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, liiketaloustiede: laskentatoimen pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2010.
Koko tutkimus (pdf 0,99 MB)

Lisätiedot:

Ari Karppinen
Tutkija
Turun yliopisto,
Turun kauppakorkeakoulu,
Porin yksikkö
050 5200775
ari.karppinen(at)tse.fi

Sivu päivitetty 10.03.2015