Tutkimuksia

Kemianteollisuus

Satakunnassa ylivoimaisesti suurin ammattiryhmä on kemiallisen prosessityön työntekijät. Seuraavana tulee alan asiantuntijat. Kemianteollisuudessa VATT:n toimialaennusteessa vuoteen 2025 suurta määrällistä vähennystä on ennakoitu kemiallisen prosessityön työntekijöihin, sillä työllisiä poistuisi noin 25-30 % ainakin valtakunnan tasolla. Alla olevassa kuviossa on arvioitu joidenkin kemianteollisuuden ammattien vuosittaista tarvetta. Siinä on mukana myös pieniä ammattiryhmiä, joita ei ole käsitelty muilla …

Kemianteollisuus Lue lisää »

Metsätalous ja -teollisuus

Työllisyyden vähennyksen ennakoidaan olevan VATT:n pessimistisimmän arvion mukaan koko maassa 30 000 henkilöä vuosina 2008–2025. Myönteisemmällä tavoiteuralla toimialaennusteen mukaan työllisten määrä vähenisi noin 10 000:lla. Alatoimialoista massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksen työllisten määrä vähenee eniten eli perusurassa 48 prosenttia ja tavoiteurassakin 23 prosenttiavuosina 2008–2025. Tavoiteuran suotuisampi kehitys edellyttää uusien tuotelinjojen ja nykyistä kehittyneempien tuotteiden luomista …

Metsätalous ja -teollisuus Lue lisää »

Alkutuotanto ja elintarviketeollisuus

Työllisyyden ennakoidaan alenevan myös tulevaisuudessa, mutta huomattavasti hitaammin kuin edellisten 12 vuoden aikana. Perusuran mukaan työllisyys alenisi 5 600:lla vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaisi sitä, että nopein rakennemuutos toimialalla olisi jäämässä taakse. Tavoiteuran toimialaennusteessa työllisyyden ennakoidaan pienenevän huomattavasti enemmän kuin perusuralla ja nopeammin kuin viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Tavoiteuran toimialaennusteen mukaan työllisten määrä vähenisi 20 400:lla …

Alkutuotanto ja elintarviketeollisuus Lue lisää »

SATAKUNTA – TALOUSSEMINAARI 10.12.2008

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö järjesti yhdessä Porin yliopistokeskuksen kanssa SATAKUNTA – TALOUSSEMINAARIN keskiviikkona 10.12.2008 klo 13.00–16.30 Porin yliopistokeskuksessa. Seminaarin tavoitteena oli esitellä Satakunnan aluetaloutta ja aluetaloustilastojen mahdollisuuksiaalueellisessa kehittämistyössä sekä yliopistollisessa tutkimus- jaopetustyössä. Katso tarkempi ohjelma. SISÄLTÖ (esiintyjien nimistä linkit Powerpoint-esityksiin, mikäli saatavissa): Aluetaloustilastojen tuottajanäkökulma:· Tilastokeskus, Aluetilinpito (Erkki Niemi) Aluetaloustilastojen käyttäjänäkökulmat:· aluetaloustutkimus (Paavo Okko, Pia Arenius ja Ari Karppinen) · aluetalouden …

SATAKUNTA – TALOUSSEMINAARI 10.12.2008 Lue lisää »

Mensa-tutkimushanke 2009-2010

Menestyvä Satakunta kansainvälisessä kilpailussa -tutkimushanke Globalisaation yksi keskeisimmästä kiistanaiheista koskee sitä, millainen vaikutus yritysten kasvavilla liiketoiminnan sopeuttamismahdollisuuksilla yli rajojen on alueelliseen kehitykseen. Tyypillisesti tällainen kansainvälinen sopeuttaminen tapahtuu monikansallisissa yrityksissä. Tutkimukset osoittavat, että yhtäältä monikansallisten yritysten toiminta voi parantaa alueen tuottavuutta, kilpailukykyä, työllisyyttä ja kasvua. Toisaalta se saattaa johtaa vaikeasti ennakoitaviin ja alueellisesti merkittäviin tuotannon ja …

Mensa-tutkimushanke 2009-2010 Lue lisää »

Tutkimushanke 6

Nimi Olkiluoto 3 ydinlaitosyksikön kansantaloudelliset vaikutukset:panos-tuotosanalyysi: (tutkimushankkeen 4 päivitys valtakunnallisten kokonaisvaikutusten osalta) Tekijä(t) Ari Karppinen ja Elias Oikarinen (TuKKK, Turku) Tavoite ja menetelmät: Tutkimuksen tavoitteena on arvioida toteutuvan OL3 ydinvoimalainvestoinnin (n. 3 mrd €) välittömiä ja kerrannaisia taloudellisia vaikutuksia valtakunnallisesti käyttäen hyväksi tilastokeskuksen julkaisemiin valtakunnallisiin panos-tuotostaulukoihin perustuvaa analyysia Pääpaino vaikutusarvioissa pyritään asettamaan kerrannaisiin työllisyys- ja …

Tutkimushanke 6 Lue lisää »

Tutkimushanke 5

Nimi: Olkiluoto 3 -ydinlaitosyksikön rakentamiseen osallistuvien ulkomaalaisten työntekijöiden aluetaloudelliset vaikutukset Tekijä(t): Ari Karppinen Tavoite ja menetelmät: Tutkimuksen tavoitteena on arvioida toteutuvan OL3 ydinvoimalainvestoinnin (n. 3 mrd €) kvantitatiivisia vaikutuksia Satakunnassa, jotka syntyvät ulkomaalaisten työntekijöiden aikaansaamina. Keskeisessä osassa ovat suorat, epäsuorat ja kerrannaiset työllisyys-, kokonaistulo- ja paikallisverotulovaikutukset. Tutkimustyyppi: Kansantaloustieteellinen/aluetaloustiede empiirinen tutkimus (kansantaloustiede) Tutkimusvaihe: Tutkimus on meneillään …

Tutkimushanke 5 Lue lisää »

Tutkimushanke 4

Nimi: Olkiluoto 3 ydinlaitosyksikön alue- ja kansantaloudelliset vaikutukset: panos-tuotosanalyysi Tekijä(t): Ari Karppinen ja Elias Oikarinen (TuKKK, Turku) Tavoite ja menetelmät: Tutkimuksen tavoitteena on arvioida toteutuvan OL3 ydinvoimalainves toinnin (n. 3 mrd €) välittömiä, kerrannaisia ja johdettuja taloudellisiavaikutuksia Satakunnassa ja valtakunnallisesti käyttäen hyväksi tilastokeskuksen julkaisemiin alueellisiin ja valtakunnallisiin panos-tuotostaulukoihin perustuvaa analyysia sekä täydentävää taloustieteellistä analyysia OL3:n …

Tutkimushanke 4 Lue lisää »

Tutkimushanke 3

Nimi: Satakunnan ja Rauman seutukunnan taloudellinen tila Olkiluoto 3ydinlaitosyksikön rakennushankkeen käynnistyessä Tekijä(t): Ari Karppinen ja Vähäsantanen Saku Tavoitteet: Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Satakunnan ja Rauman seutukunnan taloudellista toimiala- ja aluerakennetta ja keskeisten makromuuttujien (ks. alla) kehitystä tilanteessa heti OL3-investointipäätöksen jälkeen (2003) ja ennen varsinaisen laitosrakennusvaiheen käynnistymistä. Erityisesti pyritään painottamaan ydinvoimalaitoksen lähikuntien (Rauman seutukunnan) talouden kehitystä …

Tutkimushanke 3 Lue lisää »