Tutkimuksia

ALUEELLISEN MATKAILUN TUTKIMUSOHJELMA

Matkailun aluevaikutusten arviointi on haastavaa, koska matkailu ei muodosta yhtä toimialaa. Alueellista matkailutuloa ja -työllisyyttä mitataan Suomessa ja myös muualla hyvin vaihtelevin menetelmin. Tämä vaikeuttaa matkailun taloudellisten vaikutusten vertailtavuutta ja matkailuvaikutusten kehittymisen seurantaa. Useat mallit perustuvat merkittävältä osin kyselyaineistoihin tai muutoin työläästi päivitettäviin yksittäisiin tutkimuksiin. ALMAnum-malli luo yhtenäisen panos-tuotostaulukoihin, Tilastokeskuksen tilastoihin ja talousteoriaan perustuvan menetelmän, jolla voidaan …

ALUEELLISEN MATKAILUN TUTKIMUSOHJELMA Lue lisää »

Verkosto- ja kumppanuusjohtaminen

KumppanuusAkatemia KumppanuusAkatamia hankkeen tavoitteena on ikäihmisten koti- ja omaishoidon kehittäminen. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten kanssa työskentelevien tahojen kumppanuus- ja verkosto-osaamista ja lisätään ymmärrystä palveluiden asiakaslähtöisyyden merkityksestä palveluiden kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on edistää yksityisen ja kolmannen sektorin integrointia osaksi ikäihmisten monitoimijaverkostoa. Lisäksi hankkeessa kehitetään sähköinen alusta ikäihmisten hoitoon osallistuvien tahojen verkottamiseen ja verkosto-osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on, että monitoimijaverkoston osaamista kehittämällä voidaan tuottaa …

Verkosto- ja kumppanuusjohtaminen Lue lisää »

Strateginen osaamisen johtaminen

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEEN MIKRO– JA PK-YRITYKSISSÄ SEKÄ TYÖKALUJA KEHITTÄMISEN TUEKSI Kiristyvässä kilpailussa on tunnistettava mikä osaaminen liiketoiminnassa ratkaisee yrityksen ylivoiman markkinoilla. Vahvuuksien tunnistaminen on elintärkeää yritykselle kilpailuedun saamiseksi ja erottautumiseksi markkinoilla. Strategiaperustaisessa osaamisen johtamisessa on vahvasti mukana ennakointinäkökulma: tavoitteena on tarkastella paitsi nykyisiä, myös tulevia osaamisvaatimuksia. Systemaattisella osaamisen johtamisella on tunnistettavissa monia hyötyä, mm. henkilöstön …

Strateginen osaamisen johtaminen Lue lisää »

Osaamistarpeet asiantuntijaorganisaatioiden johtamisessa

Tulevaisuuden esimies tai asiantuntija on ns. monitoimitaituri, jolta edellytetään monenlaisia taitoja. Talous ja johtamisosaaminen ovat taidoista keskeisimpiä. Myös monenlaista verkosto- ja kumppanuusosaamista tarvitaan. Organisaation on huolehdittava sekä henkilöstönsä että johtajiensa osaamisesta systemaattisen ja organisaation strategiaan pohjautuivan osaamisen johtamisen avulla. Johtamisen ja esimiestyön osaaminen sekä koulutustarpeet Satakunnassa esitys Sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeet ja kompetenssi – optimaalinen kohtaaminen …

Osaamistarpeet asiantuntijaorganisaatioiden johtamisessa Lue lisää »

Toimintalogiikat johtamisessa

Asiantuntijat edustavat tyypillisesti vahvoja professioita kuten lääkärit tai juristit. Professioilla on omat arvonsa ja toimintatapansa, joita ammattikunta odottaa jäsentensä noudattavan. Myös organisaatioilla on omat arvonsa ja toimintatapansa. Mikäli organisaation ja ammattikunnan arvot ja toimintaperiaatteet ovat ristiriidassa, voi seurata konflikteja. Esitys: Toimintalogiikat asiantuntijaorganisaatiossa Maailma muuttuu – muuttuvatko professiot -artikkeli Asiantuntijoiden johtaminen – Tietoa ja taktiikkaa julkaisun sivulla 36 …

Toimintalogiikat johtamisessa Lue lisää »

Brändin muodostus ja maineen hallinta asiantuntijaorganisaatioissa

Asiantuntijat arvostavat organisaatiota, jonka arvot ovat linjassa asiantuntijan oman ammattikunnan arvojen kanssa. Asiantuntijat odottavat myös ulkoisille sidosryhmille kerrotun arvopohjan toteutuvan myös organisaation sisäisessä johtamisessa. Asiantuntijaorganisaation johtamisessa on kiinnitettävä huomiota brändiin ja maineen hallintaa yhtälailla organisaation sisällä kuin organisaation ulkopuolellakin. Brändin ja maineenhallinta asiantuntijaorganisaatioissa esitys Sisäisellä viestinnällä ja brändin rakentamisella kohti parempaa asiantuntijoiden sitouttamista -artikkeli Asiantuntijoiden johtaminen –  …

Brändin muodostus ja maineen hallinta asiantuntijaorganisaatioissa Lue lisää »

Asiantuntijoiden sitoutuminen ja työpaikan valintakriteerit

Kilpailu asiantuntijoista kiristyy ja asiantuntijoiden vaihtuvuus voi osaltaan aiheuttaa resurssitehottomuutta organisaatiossa. On siis tärkeää panostaa sekä huippuasiantuntijoiden houkuttelemiseen että heidän organisaatioon sitouttamiseensa. Asiantuntijoiden sitouttamisessa on muistettava, että ne tekijät, joilla asiantuntijoita houkutellaan rekrytointivaiheessa eivät ole samoja tekijöitä, joilla asiantuntijat sitoutetaan organisaatioon. Esitys: Asiantuntijoiden valintakriteerit ja sitoutuminen Asiantuntijoiden rekrytointi ja organisaatioon sitouttaminen -artikkeli Asiantuntijoiden johtaminen –  Tietoa ja …

Asiantuntijoiden sitoutuminen ja työpaikan valintakriteerit Lue lisää »

Asiantuntijoiden johtaminen

Henkilöstö on asiantuntijaorganisaation tärkein resurssi ja siksi asiantuntijoiden johtamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Asiantuntijoiden johtamisessa on huomioitava ennen kaikkea, mikä motivoi asiantuntijaa. He haluavat mm. suunnitella itse työnsä ja kehittää sitä ja toisaalta kehittää myös omaa osaamistaan. Asiantuntijoiden johtamisessa on myös osattava hyödyntää asiantuntijoiden osaamista organisaation päätöksenteossa. Seminaariesitys asiantuntijoiden johtamisesta Asiantuntijatyön johtaminen -artikkeli Asiantuntijoiden johtaminen – Tietoa …

Asiantuntijoiden johtaminen Lue lisää »

Asiantuntijatalouden kehittäminen

Asiantuntijatorganisaatioiden johtaminen – Taitoa vai taktiikkaa Palveluintensiiviseen osaamis- ja asiantuntijatalouteen siirtyminen tarkoittaa, että uusien palveluiden ja palveluratkaisujen kehittämisessä korostuu asiakkaiden, kuluttajien ja kansalaisten entistä aktiivisempi rooli sekä palveluiden yhteistuottaminen asiakkaiden kanssa. Palveluiden tuottaminen ja arvonluonti tapahtuvat monipuolisissa verkostoissa, joissa toimijoina on julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Julkisella ja yksityisellä sektorilla haasteena on toiminnan tehokkuuden …

Asiantuntijatalouden kehittäminen Lue lisää »