Petri Rautio

Teollisuusvaltaisuus

Teollisuusvaltaisuus-muuttuja ilmoittaa teollisuuden osuuden seutukunnan kaikkien toimialojen -ja sektorien arvonlisäyksestä. Vuodesta 2009 alkaen teollisuusvaltaisuutta mitataan teollisuuden liikevaihdon osuudella alueen liikevaihdosta, mikä mahdollistaa pienemmän tilastoviiveen (n. yksi vuosi). Teollisuusvaltaisuus (teollisuuden osuus alueen arvonlisäyksestä tai liikevaihdosta) kuvastaa aluetalouden rakenteen vaikutusta alueelliseen kilpailukykyyn. Teollisuusvaltaisuuden vaikutusmekanismit alueen talouskasvuun ovat moninaisia. Tarjonta- eli resurssipuolen vaikutukset tyypillisesti syntyvät siitä, että teollisuus …

Teollisuusvaltaisuus Lue lisää »

Koulutustaso

Koulutustasoa mittaava kilpailukykymuuttuja pitää sisällään alemman, ylemmän ja tutkijakoulutusasteiden tutkinnon suorittaneiden osuuden 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Alempi korkeakoulututkinto pitää sisällään AMK-tutkinnot (pl. ylempi AMK), yliopiston kandidaatin tutkinnot sekä ennen vuotta 1989 suoritetut insinöörin tutkinnot. Ylempi korkeakoulututkinto pitää sisällään maisteritason tutkinnon suorittaneet (myös ylempi AMK). Tutkijakoulutusluokkaan kuuluvat ovat suorittaneet joko lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon. Koulutustaso (korkea-asteen …

Koulutustaso Lue lisää »

Työn tuottavuus

Työn tuottavuutta tarkastellaan arvonlisäyksen suhteella tehtyihin työtunteihin vuositasolla. Tarkastelun kohteena ovat kaikki toimialat ja sektorit (yksit. ja julkinen) yhteensä. Vuodesta 2009 alkaen tarkasteltavana on vain yksityinen sektori, jonka tuottavuutta tarkastellaan liikevaihdolla henkilötyövuotta kohden. Työn tuottavuus (arvonlisäys/tehdyt työtunnit, vuodesta 2009 alkaen liikevaihto/henkilötyövuosi) kuvastaa alueen/yritysten työllisten työpanoksen ”laadun” parantumista ja siten myös sen vaikutusta alueensa talouskasvuun. Käytännössä …

Työn tuottavuus Lue lisää »

Yritysdynamiikka

Yritysdynamiikka lasketaan suhteuttamalla alueella vuoden aikana aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten summa alueen yrityskantaan. Yritysdynamiikka ilmoitetaan prosentteina. Yritysdynamiikan kasvu kuvastaa alueen yrityskannan uusiutumista kilpailukykyisemmäksi, sillä tällöin uusia yrityksiä perustetaan ja elinkelvottomia lopetetaan. Mitä korkeampi yritysdynamiikka on, sitä ennemmän uusiutumista tapahtuu vuoden aikana. Yritysdynamiikka (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten yhteenlaskettu osuus alueen yrityskannasta) kuvastaa myös onnistuneen aluetalouden rakennemuutoksen …

Yritysdynamiikka Lue lisää »

Työllisyysaste

Työllisyysaste tarkoittaa työllisten prosenttiosuutta väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä (lähde: Tilastokeskus). Työllisyysaste kuvastaa sitä, missä määrin alueen työikäinen väestö osallistuu alueellisen tuotannon aikaansaamiseen. Korkea työllisyysaste heijastaa suurta osallistumista (työpanoksen määrä on suuri suhteessa alueen työikäisiin) ja korkeampaa alueellisen kokonaistuotannon määrää eli talouskasvua. Sivu päivitetty 5.03.2015

Innovatiivisuus

innovatiivisuutta tarkastellaan kilpailukykymittaristossa suhteuttamalla alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot alueen tuottamaan arvonlisäykseen. Näin saadaan prosenttiluku, joka kertoo t&k-toiminnan menojen suhteen arvonlisäykseen. Tilastokeskus määrittelee t&k-toiminnan seuraavasti:Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus …

Innovatiivisuus Lue lisää »

Kriisikuntatarkastelu

(Teksti ja kuviot: Jani-Petri Laamanen ja Allan Seuri) Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevalla kunnalla (eli ns. kriisikunnalla) viitataan sellaiseen kuntaan, jonka talouden tietyt tunnusluvut ylittävät valtioneuvoston asetuksella (205/2011) säädetyt raja-arvot. Lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta mukaan tällaisen kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. …

Kriisikuntatarkastelu Lue lisää »

Ennakoinnin ohjeet ja materiaalit

Työelämäyhteistyön muistiopohja Sivujen tulkinta Ennakointikamari toimintamalli -ohjeita toteutukseen Koulutuksen ennakointiseminaari 14.10.2014 Ennakointivalmennusten materiaalit Innotiimi Oy, J.Poskela Handouts 6.4.2014TrendityökaluSaffoHandouts 12.2.2014Opinto-ohjaajien ennakointivalmennus Ennakointivalmennuspäivät Ennakointivalmennuspäivät 1 – 3 Ennakointivalmennuspäivät 4 – 8 Sivu päivitetty 15.10.2015