Etusivu > Tilastoarkisto > Hyvinvointi > Terveys- ja sosiaalipalvelut

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat suurimmaksi osaksi kuntien tarjoamia palveluita. Ala työllistää yli puolet koko maan kuntasektorin henkilöstöstä ja lähes puolet kuntasektorin menoista muodostuu näiden palvelujen järjestämisestä. Kunnat ovat sosiaalihuollon palvelujen avulla velvoitettuja huolehtimaan sosiaalisten ongelmien ehkäisystä, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämisestä sekä ihmisten omatoimisuuden tukemisesta. Sosiaalipalvelut ovat tärkeä osa hyvinvointipalveluita, joita jokainen kuntalainen tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa. 

Terveydenhuollon palveluiden avulla huolehditaan kansalaisten terveydellisistä ongelmista. Tervey-denhuollon palvelut jakautuvat perusterveydenhuollon ja erikoisterveydenhuollon palveluihin. Perus-terveydenhuollon palveluja tarjoavat kuntien rahoittamat terveyskeskukset, yksityinen terveydenhuolto sekä työterveydenhuolto. Erikoissairaanhoidon palveluja tuotetaan pääasiallisesti sairaanhoitopiirien ylläpitämissä keskussairaaloissa.

Tilastokeskus määrittää terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialan kuuluvaksi toimialaluokkaan Q (TOL 2008), jonka alaluokkina ovat terveyspalvelut, sosiaalihuollon laitospalvelut ja sosiaalihuollon avopalvelut. Tilastokeskus määrittää edellä mainitut alaluokat edelleen seuraavasti: terveyspalveluissa alaluokkina ovat terveydenhuollon laitospalvelut, lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut sekä muut terveydenhuoltopalvelut. Sosiaalihuollon laitospalveluihin kuuluvat seuraavat alaluokat: hoitolaitokset, kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten asumispalvelut sekä muut sosiaalihuollon laitospalvelut. Sosiaalihuollon avopalveluiden alaluokkiin kuuluvat vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut sekä muut sosiaalihuollon avopalvelut. Edellä esiteltiin terveys- ja sosiaalialan luokitukset kolmanteen tasoluokitukseen asti. Tilastokeskus luokittaa edellä mainitut luokat edelleen jopa viidenteen tasoon saakka, mutta tässä yhteydessä niitä ei käsitellä tätä tarkemmin. Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimiala voidaan käsittää myös laajemmin hyvinvointitoimialana, johon kuuluu muitakin toimialaryhmiä (esimerkiksi koulutusta), mutta tässä tarkastelussa pitäydytään esitetyssä ryhmittelyssä.

Sosiaali- ja terveydenalalle ollaan parhaillaan tekemässä muutosta, jolla kuntien terveys- ja sosiaalialan palvelut muutettaisiin maakuntien hoidettavaksi. Uudistuksen tavoitteena on luoda terveys- ja sosiaali-palvelujen alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, muuttaa sen palvelujen toimintakenttää ja luoda pitkällä aikavälillä säästöjä. Uudistuksen hyötyjen ja haittojen osalta käydään aktiivista keskustelua.

Aluksi terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialaa tarkastellaan yksityisen ja julkisen sektorin henkilöstön ja tuotoksen avulla. Lisäksi tarkastellaan yksityisen ja julkisen sektoreiden osuuksia edellä mainituista muuttujista. Yksityisen ja julkisen sektorin tuottavuutta tarkastellaan tuotos per työntekijä välisen suhteen avulla. Mitä korkeampi kyseinen suhde on, sitä korkeampi kyseisen sektorin tuottavuus on tarkasteluhet-kellä. Vastaavasti mitä alhaisempi kyseinen suhde on, sitä alhaisempi kyseinen tuottavuus on kyseisenä ajankohtana. Tuottavuutta tarkastellaan myös tuotos per työntekijä vuosimuutoksen avulla, jolloin tarkastelun kohteena on kyseisen tuottavuuden muutoksen luonne eli onko se nopeaa vain tasaista muutosta. Lopuksi alan yrityskenttää tarkastellaan niiden yritysten lukumäärän- ja toimipaikkojen lukumäärän ja liikevaihdon perusteella.

Tuotos ja liikevaihto muutettiin kiinteähintaiseksi käyttämällä apuna palvelujen tuottajahintaindeksiä 2010=100 terveys- ja sosiaalipalvelujen alalta. Tilastokeskus mukaan tuotos koostuu tilinpitojakson aikana tuotetuista tuotteista. Tuotos eritellään kolmeen tyyppiin: markkinatuotos, tuotos omaan loppukäyttöön ja muu markkinaton tuotos. Tuotos on kirjattava ja arvotettava silloin kun tuotantoprosessi tuottaa sen. Satakunnan terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialan yrityskentän tilannetta vertaillaan koko maan vastaavaan tilanteeseen.

Lähde: Tilastokeskus

Satakunnan työllisten määrä terveys- ja sosiaalipalvelujen alalla kasvoi 8,9 prosenttia vuoteen 2015 mennessä vuoden 2007 tasosta. Alan kasvu Satakunnassa keskittyi enimmäkseen yksityiselle sektorille, joka kasvoikin kyseisenä ajanjaksona 28,8 prosenttia, kun taas julkinen sektorin kasvu oli samaan aikaan vain 3,1 prosenttia. Koko ala kasvoi edellisvuoteen nähden Satakunnassa kaikkina vuosina vuosia 2010 ja 2013 lukuun ottamatta ajanjaksolla 2007-2015.

Lähde: Tilastokeskus ja Turun kauppakorkeakoulun porin yksikkö

Satakunnan terveys- ja sosiaalipalvelujen koko alan tuotos kasvoi 2,4 prosenttia vuoteen 2015 mennessä vuoden 2010 tasosta. Alan koko tuotos maakunnassa kasvoi kaikkina vuosina edellisvuoteen nähden ajanjaksolla 2010-2015 lukuun ottamatta viimeisiä tarkasteluvuosia 2014 ja 2015. Alan yksityisen sektorin tuotos Satakunnassa kasvoi 19,0 prosenttia, mutta julkinen sektorilla se laski 2,7 prosenttia ajanjaksolla 2010-2015.

Lähde: Tilastokeskus ja Turun kauppakorkeakoulun porin yksikkö

Satakunnan terveys- ja sosiaalipalvelujen työlliset keskittyivät pääasiassa julkiselle sektorille, jossa myös alan tuotoskin valtaosin muodostui. Sama tilanne koski myös koko maan tilannetta. Erona Satakunnan ja koko maan tilanteeseen oli kuitenkin se, että Satakunnassa julkisen sektorin osuus oli suurempi ja yksityi-sen sektorin pienempi koko maan tilanteeseen verrattuna tuotoksen ja työllisten osalta ajanjaksolla 2010-2015.

Lähde: Tilastokeskus ja Turun kauppakorkeakoulun porin yksikkö

Alan tuottavuutta mitattiin tuotos per työntekijä suhteella. Satakunnan yksityisen sektorin tuottavuus terveys- ja sosiaalipalvelujen alalla oli koko maan vastaavaa sektoria heikompi vuotta 2015 lukuun ottamatta ajanjaksolla 2010-2015. Toisaalta samana ajanjaksona Satakunnan julkisen sektorin tuottavuus oli korkeampi koko maan vastaavaan verrattuna vuosina 2012, 2014 ja 2015.

Lähde: Tilastokeskus ja Turun kauppakorkeakoulun porin yksikkö

Satakunnan terveys- ja sosiaalipalvelualan julkisen sektorin tuottavuus (tuotos per työntekijä) kasvoi ja laski voimakkaimmin muutoksin kuin koko maan vastaava tuottavuus ajanjaksolla 2010-2015. Satakunnan terveys- ja sosiaalialan yksityinen sektorin tuottavuus kasvoi tasaisesti ja lähes samassa tahdissa koko maan vastaavan sektorin kanssa vastaavana ajanjakona.

Yritysten lukumäärä

Satakunnan terveys- ja sosiaalipalvelujen alan yritysten määrä on kasvanut tasaisesti vuosina 2007–2016. Alalla toimi 280 yritystä vuonna 2007, mutta vuonna 2016 yrityksiä oli jo 396 kappaletta. Koko toimialan yritysten määrä Satakunnassa kasvoi siis 41,4 prosenttia kyseisenä ajanjaksona.  Eniten toimialalla oli terveyspalvelujen yrityksiä (65,4 prosenttia), toiseksi eniten sosiaalihuollon avopalvelujen yrityksiä (23,7 prosenttia) ja vähiten sosiaalihuollon laitospalvelujen yrityksiä (10,9 prosenttia) vuonna 2016. Yritysten lukumäärän kasvu keskittyi erityisesti terveyspalvelujen yrityksiin (52,9 prosenttia) ja sosiaalihuollon avopalvelujen yrityksiin (46,9 prosenttia). Ainoastaan sosiaalialan laitospalvelujen yritysten määrä laski (17,3 prosenttia) ajanjaksolla 2007-2016. Sosiaalihuollon laitospalvelujen yritysten määrä saavutti huippunsa vuosina 2009-2011, jonka jälkeen niiden määrä laski tasaisesti. Sosiaalihuollon avopalvelujen yritysten määrä kasvoi taas joka vuosi edellisvuoteen nähden vuosia 2014 ja 2015 lukuun ottamatta.

Lähde: Tilastokeskus.

Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelujen alalla toimi yrityksiä 7 400 vuonna 2007 ja vuonna 2016 yrityksiä oli jo 11 043 kappaletta. Toimialan yritysten määrä koko maassa kasvoi siis kyseisenä ajanjaksona siis 49,2 prosenttia. Toimialan yritykset jakautuivat koko maassa vuonna 2016 seuraavasti: terveyspalvelujen yrityksiä oli 82,7 prosenttia, sosiaalihuollon avopalvelujen yrityksiä 11,6 prosenttia ja sosiaalihuollon laitospalvelujen yrityksiä 5,7 prosenttia. Näiden kaikkien yritysten määrät kasvoivat vuoteen 2016 mennessä vuoden 2007 tasosta: terveyspalveluissa kasvua oli 69,8 prosenttia, sosiaalihuollon laitospalveluissa 9,4 prosenttia ja sosiaalihuollon avopalveluissa 20,9 prosenttia.

Yritysten toimipaikkojen lukumäärä

Ajanjaksolla 2007 – 2016 Satakunnan terveys- ja sosiaalipalvelujen yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi 705 toimipaikasta 786 toimipaikkaan eli 11,5 prosenttia. Kyseisenä ajanjaksona alan toimipaikkojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden paitsi vuosina 2010, 2012 ja 2016. Erityisesti edellä mainittu toimipaikkojen lasku koski terveyspalvelujen toimipaikkoja vuosina 2010, 2012, 2014 ja 2016. Toisaalta taas sosiaalihuollon avopalveluiden toimipaikat laskivat edellisvuoteen nähden vuosina 2012 ja 2016. Alan toimipaikkoja oli vuonna 2016 eniten terveyspalveluissa (72,5 prosenttia), toiseksi eniten sosiaalihuollon avopalveluissa (15,6 prosenttia) ja vähiten sosiaalihuollon laitospalveluissa (11,8 prosenttia). Toimipaikkojen lukumäärät kasvoivat ajanjaksolla 2007-2016 terveyspalveluissa (5,6 prosenttia), sosiaalihuollon laitospalveluissa (57,6 prosenttia) ja sosiaalihuollon avopalveluissa (16,0 prosenttia).

Lähde: Tilastokeskus.

Koko maan tasolla toimialan yritysten toimipaikojen määrät kasvoivat 17,9 prosenttia ajanjaksolla 2007–2016. Alan toimipaikkojen määrän kasvu koko maan tasolla jakautui seuraavasti: terveyspalveluissa 15,5 prosenttia, sosiaalihuollon laitospalveluissa 39,0 prosenttia ja sosiaalihuollon avopalveluissa 20,0 prosenttia.

Liikevaihdon kehitys

Seuraavaksi tarkastellaan Satakunnan ja koko maan terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialan liikevaihdon kehitystä ajanjaksolla 2010–2015. Liikevaihto muutettiin kiinteähintaiseksi käyttämällä apuna palvelujen tuottajahintaindeksiä 2010=100 terveys- ja sosiaalipalvelujen alalta. Satakunnan terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialan yritysten kevaihto kasvoi koko ajanjakson 2010–2015. Liikevaihto kasvoi toimialan yrityksissä vuoteen 2015 mennessä 39,3 prosenttia vuoteen 2015 mennessä vuoden 2010 tasosta. Vuoteen 2015 mennessä toimialan liikevaihto kasvoi vuoden 2010 tasosta: terveyspalveluissa 38,0 prosenttia, sosiaalihuollon laitospalveluissa 48,5 prosenttia, mutta laski sosiaalihuollon avopalveluissa 0,2 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Toimialan liikevaihto kasvoi koko maan tasolla 25,9 prosenttia ajanjaksolla 2010–2015. Eniten alatoimialaluokkien liikevaihdoista kasvoi sosiaalihuollon avopalveluissa (49,4 prosenttia), toiseksi eniten sosiaalihuollon laitospalveluissa (37,5 prosenttia) ja vähiten terveyspalveluissa (19,0 prosenttia).

Lähteet

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/index.html

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.1.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/index.html

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.1.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/index.html

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aluetilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3393. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/altp/meta.html

Teksti ja kuvat on tuotettu osana Satakuntaliiton rahoittamia EAKR-hankkeita Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky – Uudet liiketoimintamallit verkostossa (TEUVO) ja Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma (ASKO).

Kirjoittajat: Samuli Aho ja Kimmo Laakso Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Sivu päivitetty 1.11.2018