Etusivu > Tilastoarkisto > Väestö > Koulutustaso

Koulutustaso

Koulutustaso-osiossa tarkastellaan Satakunnan ja koko maan väestön koulutustasoa. Tarkasteltavia muuttujia ovat tutkinnon suorittaneiden osuus ja erityyppisten korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet sekä koko väestössä että nuorissa ikäluokissa.

KOULUTUSTASON MUUTOS 1998-2017

Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan 15 vuotta täyttäneitä, jotka ovat suorittaneet tutkinnon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa (ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto), ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tilastoissa huomioidaan kultakin henkilöltä vain korkein suoritettu koulutus. 

arkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

Vuosina 1998-2017 tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on ollut Satakunnassa koko maata hieman alempi. Seutukunnittain tarkasteltuna Porin seutukunnassa osuus on ollut korkein ja Pohjois-Satakunnassa matalin.

Kasvu on ollut Rauman seutukunnassa ja etenkin Pohjois-Satakunnassa kuitenkin Porin seutua keskimäärin nopeampaa vuosina 1998-2017. Nousu on mainituilla alueilla ylittänyt selvästi myös maan keskiarvon. Koko Satakunnassa kasvu on ollut aavistuksen valtakunnallista tasoa ripeämpää em. seutukuntien ansiosta. Porin seudulla koulutustason nousu on kuitenkin jäänyt aavistuksen alle valtakunnallisen vauhdin.

Sekä Satakunnassa että koko maassa tutkinnon suorittaneiden osuus on kohonnut selvästi viimeisen vajaan parinkymmenen vuoden aikana, ja ero koko maahan on hieman kutistunut verrattaessa vuotta 1998 vuoteen 2017, sillä Satakunnan kasvu on ollut hieman valtakunnallista tasoa nopeampaa. Porin seudun maan vähän keskiarvoa vaisumpi kehitys on osaltaan hidastanut Satakunnan tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvua. Toisaalta Porin seutukunnassa ero on pienin Satakunnan seutukunnista valtakunnalliseen keskiarvoon. Satakunnassa korkea-asteen tutkintojen osuus on alempi kuin maassa keskimäärin, mutta toisen asteen tutkinnon suorittaneita on enemmän (v. 2017 Satakunta 43 % ja koko maa 40,3 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä, väestö tilastoitu korkeimman koulutuksen mukaan).  

Tästä voi ladata Excel-tiedoston, josta löytyy kunnittaisia koulutustasotietoja vuodelta 2017.

TOISEN ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS

oisen asteen tutkinnon (ammatillinen ja yo-tutkinto) suorittaneiden osuus on kasvanut tasaisesti niin Satakunnassa kuin koko maassa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että korkea-asteen tutkintojen nousu olisi pudottanut toisen asteen osuutta vuoden 2016 jälkeisissä luvuissa. Tilastoissa huomioidaan kunkin henkilön korkein koulutus, ja yo-pohjaisen ammatillisen tutkinnon suorittanut henkilö luetaan ammatilliseen koulutukseen. Näiden vuoksi ammatillisen koulutuksen osuus toisen asteen tutkinnon suorittaneista henkilöistä on huomattava. Tämä tilasto ei sisällä erikoisammattitutkintoja, jonka suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on Satakunnassa 1 % ja maassa keskimäärin 0,8 % (v. 2017). Sen osuus on matala, mutta kuitenkin kohonnut selvästi vuoteen 2007 verrattuna, jolloin molemmilla alueilla osuus oli vain 0,3 %.

Toisen asteen suorittaneiden osuus on Satakunnassa selvästi yli maan keskimääräisen, ja myös pitkän ajan kasvuvauhti on ollut valtakunnallista tasoa nopeampi maakunnan suurimmissa asutuskeskuksissa. Ero johtuu mm. teollisuuspainotteisesta elinkeinorakenteesta ja siitä osin johtuvasta korkeakoulututkintojen suhteellisen matalasta osuudesta. Tarkastelussa mukana olevista kunnista Kankaanpäässä, Porissa, Harjavallassa ja Huittisissa osuudet kohoavat maakunnan keskiarvoon tai sen yli. Raumalla ja Eurassa osuudet ovat em. alueita jonkin verran alempia, joskin koko maan keskiarvoa suurempia. Etenkin Eurassa, Huittisissa ja Kankaanpäässä osuuden kasvutahti on ollut vuosina 1998-2017 muuta Satakuntaa selvästi ripeämpi ja muissakin tarkasteltavissa kunnissa valtakunnan tasoa rivakampaa.

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS

Korkea-asteen tutkintojen (alin korkea-aste eli ent. opistoaste, alemmat (kand. ja AMK) ja ylemmät korkeakoulututkinnot sekä tutkijakoulutusaste) suorittaneiden osuus on kasvanut tasaisesti niin Satakunnassa kuin koko maassa. Osuus jää Satakunnassa kuitenkin selvästi alle maan keskimääräisen, ja myös pitkän ajan (v. 1998 alkaen) kasvuvauhti on jäänyt vähän hitaammaksi myös suuressa osassa maakunnan suurimmista kaupungeista. Tarkastelussa mukana olevista kunnista Raumalla ja Porissa osuudet ovat lähimpänä maan keskiarvoa. Porin osuus on Raumaa jonkin verran alempi. Toisaalta Porissa osuuden kasvutahti on ollut suurta osaa muuta Satakuntaa ripeämpi ja melko lähellä maan keskiarvon luokkaa monipuolisen koulutustarjonnan ansiosta. Euran, Harjavallan, Huittisten ja Kankaanpään osuudet ovat vieläkin matalampia ja kasvuvauhti on jäänyt Euraa ja Huittista lukuun ottamatta Satakunnan ja koko maan keskiarvoa hitaammaksi. 

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (kuvio alla) on Satakunnassa huomattavasti maan keskiarvoa alempi. Kasvuvauhti on kuitenkin ollut kuluvalla vuosikymmenellä maan keskitasoa ripeämpi. Porissa ja Raumalla osuudet ovat Satakunnan keskiarvoa korkeampia. Porissa osuuden nousu on ollut valtakunnallista keskitasoa nopeampaa 2000-luvulla, kenties ainakin osittain yliopistokeskuksen ansiosta. Raumallakin kasvu on yltänyt likimain maan keskitason luokkaan. Kankaanpäässä osuus on Satakunnan keskitasoa vähän matalampi. Eura, Harjavalta ja Huittinen jäävät vielä alemmiksi, ja nousu on ollut osin muita tarkasteltavia alueita heikompaa. Kuitenkin tällä vuosikymmenellä osuuden kasvu on ollut tarkasteltavilla alueilla Kankaanpäätä ja Raumaa lukuun ottamatta maan keskiarvoa nopeampi, Porin nousu on ollut samaa luokkaa valtakunnallisen kehityksen kanssa.

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

ALEMMAN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS

Alemman korkeakoulututkinnon (henkilön korkein tutkinto on AMK (ei ylempi) tai yliopiston kandidaatti) suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on Satakunnassa vähän maan keskiarvoa alempi. Ero koko maan keskitasoon on siten huomattavasti pienempi kuin ylemmissä korkeakoulututkinnoissa. Satakunnan ja valtakunnan tason osuuden kasvuvauhdit ovat olleet hyvin lähellä toisiaan, joten ero on pysynyt suurin piirtein ennallaan tällä vuosituhannella. Osuus on vajaassa 20 vuodessa yli kaksinkertaistunut AMK-tutkintojen myötä.

Porissa ja Raumalla osuudet ovat hyvin lähellä valtakunnallista tasoa. Eurassa, Kankaanpäässä, Harjavallassa ja Huittisissa osuudet jäävät selvästi alle muiden tarkasteltavien alueiden. Huittisissa pitkän ajan (1998-) kasvu on ollut kuitenkin maan keskiarvoa hieman nopeampaa, Kankaanpäässä samaa luokkaa ja muualla suurissa asutuskeskuksissa hitaampaa. Porissa ja Raumalla nousu on ollut tällä vuosikymmenellä selvästi alle valtakunnallisen tason. 

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

ALEMMAN JA YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS ALLE 35-VUOTIAASTA VÄESTÖSTÄ

Tarkasteltaessa alle 35-vuotiaiden koulutustason kehitystä trendi on samansuuntainen kuin koko väestössä. Nousu on ollut hyvin nopeaa alemmassa korkeakoulututkinnossa. Huomionarvoista on etenkin koulutustason nousun pysähtyminen viime vuosina sekä alemmissa että ylemmissä korkeakoulututkinnoissa. Vuosina 2016-17 osuus jopa kutistui etenkin maakunnan alemmissa korkeakoulututkinnoissa. 

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on Satakunnassa vähän pienempi kuin koko maassa. Porissa  on ylittänyt maan keskiarvon vuoteen 2016 saakka. Raumalla ero on hyvin vähäinen, kun taas Eurassa, Huittisissa, Kankaanpäässä ja Harjavallassa osuudet ovat jääneet sen alle. Harjavallassa ja Huittisissa osuuden kasvu on kuitenkin ollut valtakunnallista keskitasoa vauhdikkaampaa viimeistään vajaan parinkymmenen vuoden aikana, toisin kuin muilla tarkasteltavilla alueilla. Kankaanpää on lähellä keskiluokkaa. Satakunnassa kasvu on jäänyt siis hieman maan keskiarvoa hitaammaksi myös koulutuspaikkakunnilla Porissa ja Raumalla.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten osuus on Satakunnassa jäänyt selvästi alle maan keskiarvon. Satakunnassa osuuden kasvu on ollut hieman maan keskiarvoa hitaampaa viimeisten 15 vuoden aikana. Kuitenkin etenkin Porissa, mutta myös ainakin Harjavallassa ja Raumalla osuuden nousu on ollut valtakunnallista tasoa ripeämpää. Porin ja Rauman osuudet ylittävät Satakunnan keskiarvon, kun taas Eurassa, Harjavallassa, Huittisissa ja Kankaanpäässä jäädään sen alle. harjavallassa, Huittisissa ja Eurassa ero maakunnan keskitasoon on kuroutumassa vähitellen umpeen. Porissa ja Raumalla osuudet ovat nopeahkosta kasvusta huolimatta yhä kaukana valtakunnan keskitasosta. Kankaanpäässä osuus ei ole kovin paljon muuttunut tällä vuosikymmenellä.

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

Tarkemmat tiedot saa kuvioita klikkaamalla (Excel-tiedosto)

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 2.11.2018