Etusivu > Tilastoarkisto > Toimialat > Työpaikat toimialoittain 1995-2016

Työpaikat toimialoittain 1995-2016

Tällä sivulla tarkastellaan työpaikkojen toimialoittaisten määrien kehitystä vuosina 1995-2015.

Tarkasteltavina alueina ovat koko maa, Satakunta, Porin seutukunta, Rauman seutukunta ja Pohjois-Satakunta. Työpaikkojen toimialat on jaettu seitsemään ryhmään, jotka ovat
1) alkutuotanto (sis. maa-, metsä- ja kalatalouden),
2) teollisuus,
3) rakentaminen,
4) kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta,
5) kuljetus, varastointi ja tietoliikenne,
6) rahoitus- ja liike-elämän palvelut sekä
7) yhteiskunnalliset palvelut.

Näistä löytyvät sekä absoluuttisia määriä kuvaavat aikasarjat että suhteelliset aikasarjat, joissa vuosien 1995-2016 kehitystä verrataan vuoteen 1995. Satakunnan ja sen seutukuntien tarkemmat luvut löytyvät kuntasivun taulukoista. Jokaisessa kuviossa ja toimialalla Pohjois-Satakunnan ja hieman myös koko Satakunnan asemaa heikentää Kiikoisten maakunnan vaihto, joka näkyy v. 2013 jälkeisissä luvuissa! Sama pätee Luvian siirtymiseen Rauman seutukuntaan, mikä nostaa hieman Rauman seutukunnan kasvua ja heikentää vastaavasti Porin seutua v. 2015 jälkeisissä luvuissa. 

Oheinen taulukko kuvaa työpaikkojen määrän suhteellista muutosta vuosina 1995-2016. Satakunnassa työpaikkojen määrän nousu on ollut maan keskiarvoa hitaampaa tarkasteluajanjaksolla, sillä niiden määrä on pysynyt käytännössä ennallaan. Pohjois-Satakunnassa työpaikat ovat hieman vähentyneet vuoden 2009 heikon kehityksen myötä. Vuodesta 2011 alkaen sitä heikentää lisäksi Kiikoisten maakunnan vaihto, mikä osaltaan pienentää kasvua. Sama pätee Lavian kuntaliitokseen, joka näkyy v. 2013 jälkeen työpaikkoja pienentävästi Pohjois-Satakunnassa ja lisäävästi Porin seutukunnassa.

Toimialoittain tarkasteltuna työpaikkojen määrä on vähentynyt kaikilla alueilla alkutuotannossa, teollisuudessa sekä logistiikassa. Logistiikkaa heikentää hieman tietoliikenteen siirtyminen muuhun luokitukseen (vielä v. 1995 mukana tilastoissa). Muuten on kirjattu pääosin kasvua. Nousu on ollut yleisesti ripeää rakentamisessa ja liike-elämän palveluissa, jälkimmäisessä mm. teollisuuden ulkoistusten seurauksena, mikä osittain selittää myös teollisuustyöpaikkojen laskua. Rakennusalalla kasvu on ollut Rauman seudulla muita alueita vaisumpaa miltei 2000-luvun puoleenväliin asti, minkä jälkeen Olkiluoto on nostanut alan työpaikat voimakkaaseen kasvuun. Olkiluodon työmaan hiljeneminen on supistanut v. 2015 kasvua, minkä takia Rauman seudulla rakennusalan kehitys on ollut muita tarkasteltavia alueita vaisumpi. Osa Olkiluodon työpaikoista on kirjautunut liike-elämän palveluihin, sillä vuokratyövoima sijoittuu osin sinne. Rauman seudulla myös energiasektorin työpaikat ovat lisääntyneet vauhdilla. Pohjois-Satakunta pois lukien on selvää kasvua kirjattu myös kaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa. Pohjois-Satakunnassa kuitenkin em. alojen kehitys on ollut alueen keskitasoa ripeämpi. 

Alkutuotannon työpaikkojen kehitys

Alkutuotannon työpaikkojen kehitys Satakunta ja seutukunnat

Satakunnan ja sen seutukuntien alkutuotannon työpaikkojen määrän kehitys noudattaa melko tarkasti koko maan trendiä. Alkutuotannoltaan suhteessa vahvan Pohjois-Satakunnan kehitys on heikompi kuin muiden seutukuntien ja koko maan lähinnä viime vuosien selvän pudotuksen vuoksi. Alkutuotannon työpaikkojen määrän pudotus on ollut hieman yli tai alle puolet v. 1995 tasosta tarkasteltavilla alueilla vuosina 1995-2016. Satakunnassa määrä on tippunut hieman maan keskiarvoa enemmän.

Alkutuotannon työpaikkojen kehitys (1995=100), koko maa, Satakunta ja seutukunnat

Teollisuuden työpaikkojen kehitys

Teollisuuden työpaikkojen kehitys, Satakunta ja seutukunnat

Teollisuuden työpaikkojen määrän kehityksessä on havaittavissa laskeva trendi kaikilla tarkasteltavilla alueilla vuosituhannen vaihteen jälkeen 1990-luvun lopun nousuputken jälkeen. Osa pudotuksesta selittyy kuitenkin tukitoimintojen ulkoistamisella palvelusektorille. Rauman seutukunnassa teollisuuden työpaikkojen kehitys on ollut suotuisinta pitkällä aikavälillä tarkasteltavista alueista. Kuitenkin taantuma on vähentynyt selvästi teollisuuden työpaikkoja sielläkin vuoden 2008 jälkeen. Satakunnassa supistuminen on ollut maan keskiarvoa huomattavasti lievempää vuoden 2008 taantumassa. Vuoden 2011 jälkeen teollisuuden työpaikat ovat kääntyneet jälleen laskuun lyhyen toipumisjakson jälkeen. Rauman seudulla pudotus on ollut lievempää kautta linjan, mutta v. 2015 loivaa nousua selittää Luvian liittyminen Eurajokeen ja siten Rauman seutukuntaan. Sen vuoksi myös Porin seudun kehitys v. 2015 näyttää varsin heikolta. Tosin lasku on jatkunut myös vuoden 2016 puolella mm. meriteollisuuden vaikeuksien vuoksi.

Teollisuuden työpaikkojen kehitys (1995=100), koko maa, Satakunta ja seutukunnat

Rakentamisen työpaikkojen kehitys

Rakentamisen toimialan työpaikkojen kehitys, Satakunta ja seutukunnat

Rakentamisen toimialan työpaikkojen kehitys on ollut tasaisen nousujohteista vuoteen 2008 saakka sekä koko maassa että Satakunnassa ja sen seutukunnissa lukuun ottamatta lievää notkahdusta vuosituhannen alun tienoilla. Satakunnan rakentamisen työpaikkojen määrän kehitys on ollut koko maata hitaampaa viimeisten vajaan 20 vuoden aikana, tosin v. 2003 jälkeen ero on pienentynyt selvästi ilmeisesti Olkiluodon työmaan johdosta. Seutukuntien väliset erot ovat melko suuria. Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa kasvua on tullut selvästi enemmän kuin Rauman seudulla, kun vertailuvuosi on 1995. Kasvu on ollut ajoittain lähellä maan keskiarvoa. Rauman seudun rakennusalan työpaikkojen määrä laski selvästi 2000-luvun alussa, mutta Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennusprojektin ansiosta määrä on kasvanut, kuten vuosien 2004-2008 kehityksestä voi päätellä. Osa Olkiluodon työpaikoista on tosin kirjautunut liike-elämän palveluihin, johon sisältyy mm. työvoiman vuokraus.

Taantuma ei vielä juuri näkynyt vuoden 2008 kehityksessä, mutta kasvu oli hidastunut valtakunnan tasolla ja Satakunnassa keskimäärin. Porin seudulla on kirjattu pientä laskua. Vuonna 2009 rakentaminen hiipui jo selvästi, mikä näkyy jokaisella tarkasteltavalla alueella työpaikkojen vähenemisenä. Vuoden 2010 aikana työpaikat alkoivat kasvaa uudelleen, mutta edellisen nousukauden tasoon ei ole vielä päästy. Vuonna 2011 työpaikat laskivat vähän Pohjois-Satakunnassa ja Rauman seudulla, muualla määrä kasvoi vielä. Vuonna 2012 työpaikkojen määrä kääntyi yleisesti loivaan laskuun vaisun talouskehityksen myötä. Lasku pysähtyi kuitenkin varsin nopeasti vuoteen 2014 mennessä ja vuosien 2015-16 kehitys näytti jo varsin myönteiseltä. 

Lataa Satakunnan suhdannekehityksen ja rakennusalan katsaus, julkaistu 21.5.2019.

Rakentamisen toimialan työpaikkojen kehitys (1995=100), koko maa, Satakunta ja seutukunnat

Kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikkojen kehitys

Kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikkojen kehitys, Satakunta ja seutukunnat

Kaupan, majoitus-, ja ravitsemistoiminnan työpaikkojen määrän kasvu on Satakunnassa jäänyt selvästi alle maan keskiarvon, ja kasvu pysähtyi moneksi vuodeksi 1990-luvun lopun ja 2000-luvun puolivälin väliseksi ajaksi. Seutukuntien välillä kehityksessä ei ole havaittavissa isoja eroja lukuun ottamatta Pohjois-Satakuntaa, jossa pitkän nollakehityksen jälkeen kirjattiin selvää kasvua vuosina 2002-2005 sekä ajoittain vuosina 2008-2012 ja jossa alan työpaikkojen laskua on kirjattu vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2005 jälkeen Porin ja Rauman seutujen sekä koko Satakunnan kasvua on vahvistanut suotuisa talouskehitys ja Olkiluodon työmaa. Taantuma näkyy ainoastaan työpaikkojen määrän laskuna vuonna 2009 sekä uudelleen vuosien 2013, 15 ja 16 aikana. Vuoden 2009 pudotus on ollut melko lievää Rauman seutukunnassa, mikä lienee osaltaan seurausta Olkiluodon voimalahankkeesta. Vuosina 2010-12 alan työpaikat kasvoivat uudelleen taantumaa edeltävälle tasolleen pl. koko maa ja etenkin Pohjois-Satakunta. Tosin vuosi 2013 jäi poikkeuksellisen heikoksi, mikä pienensi alan työpaikkojen määrää selvästi Rauman seutua lukuun ottamatta. Vuonna 2014 Porin seudun kaupan kehitys piristyi vähän, mikä nosti koko Satakunnan kehityksen maan keskiarvoa suotuisammaksi. Vuosi 2015 näytti varsin synkältä, sillä yleinen talouskehitys oli vielä varsin vaisua tuolloin. Vuonna 2016 Rauman seudulla alan työpaikkojen määrä alkoi kohota noususuhdanteen myötä. 

Kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikkojen kehitys (1995=100), koko maa, Satakunta ja seutukunnat

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpaikkojen kehitys

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpaikkojen kehitys, Satakunta ja seutukunnat

Kuljetuksen ja varastoinnin (vuoteen 2006 asti myös tietoliikenne) työpaikkojen kehitys on ollut kokonaisuutena Satakunnassa lähellä maan keskiarvoa vuoteen 2004 asti. Sen jälkeen Satakunta on jäänyt jälkeen, sillä vuosina 2005-2007 määrä on laskenut Satakunnassa, kun taas koko maassa määrä on pysynyt kutakuinkin samana. Porin ja Rauman seuduilla työpaikkojen määrä on kasvanut noin 20 prosenttia vuosina 1995-2004. Näiden seutukuntien kehitys on tässä suhteessa ollut suunnilleen samaa tasoa. Vuoden 2004 jälkeen on ollut havaittavissa yleistä hiipumista. Pohjois-Satakunnassa alan työpaikkojen määrä on keskimäärin pienentynyt vuodesta 1998 lähtien. Vuonna 2007 tilastoinnista on poistettu tietoliikenne, mikä näkyy jyrkkänä pudotuksena. Jo vuonna 2008 laskusuhdanne vähensi logistiikan työpaikkoja. Vuonna 2009 negatiivinen kehitys voimistui, ja alan työpaikkojen määrä laski selvästi. Pohjois-Satakunnassa pudotus jäi kuitenkin melko vähäiseksi. Vuonna 2010 työpaikkojen väheneminen pysähtyi tai loiveni selvästi. Pohjois-Satakunnassa määrä alkoi kohota. Vuoden 2011 jälkeen vaimeneva talouskehitys on jälleen yleisesti vähentänyt alan työpaikkoja, eikä ainakaan v. 2016 mennessä tilanne ollut korjautunut Pohjois-Satakunnassa v. 2016 tapahtunutta nousua lukuun ottamatta. 

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpaikkojen kehitys (1995=100), koko maa, Satakunta ja seutukunnat

Rahoitus- ja liike-elämän palveluiden työpaikkojen kehitys

Rahoitus- ja liike-elämän palveluiden työpaikkojen kehitys on Satakunnassa jäänyt alle valtakunnallisen keskiarvon. Porin ja Rauman seudun kasvu on ollut useana vuonna alle maan keskiarvon, vaikka kehitys on sinänsä ollut positiivista. Vuosien 2005-2008 kehitys on kuitenkin ollut hyvin suotuisaa, osin Olkiluodon vuokratyövoiman ansiosta (kuuluu liike-elämän palveluihin). Erityisesti Pohjois-Satakunnan tilanne on ollut alan työpaikkojen kehityksessä pitkään muita seutukuntia heikompi, mutta 90-luvun nollakasvu on kuitenkin vaihtunut nopeaan työpaikkojen määrän kasvuun 2000-luvun lopun aikana. Kasvu kuitenkin pysähtyi alueella muista poiketen vuonna 2008. Toisaalta kasvu jatkui alueella laskusuhdanteessa vuonna 2009, vaikka muilla tarkasteltavilla alueilla kirjattiin laskua (pl. Rauman seutukunta, jossa nousu jatkui myös). Vuonna 2010 kasvu jatkui kaikilla tarkasteltavilla alueilla. Satakunnassa, Rauman seutukunnassa ja Pohjois-Satakunnassa edellisen nousukauden taso ylittyi. V. 2011 kasvu hiipui jo muualla paitsi valtakunnallisesti sekä Rauman seudulla. Vuonna 2012 nousu hiipui ja alan työpaikkojen määrä alkoi laskea vuoden 2013 kuluessa jokaisella tarkasteltavalla alueella. Vuonna 2014 lasku pysähtyi valtakunnan tasolla, mutta Satakunnassa loiva pudotus jatkui. Vuoden 2015 aikana työpaikkojen määrä alkoi jälleen kohota yleisesti taloustilanteen vähittäisen elpymisen vanavedessä. Vuonna 2016 nouseva trendi pysyi edelleen pääosin yllä. 

Rahoitus- ja liike-elämän palveluiden työpaikkojen kehitys (1995=100), koko maa, Satakunta ja seutukunnat

Yhteiskunnallisten palveluiden työpaikkojen kehitys

Yhteiskunnallisten palveluiden työpaikkojen kehitys, Satakunta ja seutukunnat

Yhteiskunnallisiin palveluihin luetaan mm. koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus. Yhteiskunnallisten palveluiden työpaikkojen määrä on kasvanut nopeasti vuosina 1995-2006. Kasvu on ollut muita vuosia hitaampaa vuosituhannen alussa sekä uudelleen vuodesta 2007 alkaen. Tällöin Porin seudun ja koko maan kasvu on ollut lähes samaa luokkaa ja nopeinta tarkasteltavista alueista. Rauman seudulla ja etenkin Pohjois-Satakunnassa määrä on pudonnut vuoden 2007 jälkeen, mikä on tiputtanut Satakunnan keskimääräisen kasvun alle valtakunnallisen tason viime vuosina. Toimialaluokituksen uudistuminen v. 2008 on saattanut aiheuttaa osaltaan laskua em. vuoden jälkeisiin lukuihin. Vuonna 2012 Satakunnassa alan työpaikkojen määrä laski tilapäisesti. Vuonna 2013 määrä alkoi jälleen kohota pysähtyäkseen yleisesti v. 2014 aikana. Pohjois-Satakuntaa pienentää Lavian siirtyminen Porin seutukuntaan, mikä taasen näkyy ao. alueen nopeana kasvuna. Vuosien 2015-16 aikana yhteiskunnallisten palveluiden työpaikkojen määrä laski Rauman seutukuntaa lukuun ottamatta päättäen näin pitkän kasvukauden. Seutukuntien muutokset ovat pääosin Rauman seudun nousun ja Porin seutukunnan laskun taustalla. 

Yhteiskunnallisten palveluiden työpaikkojen kehitys (1995=100), koko maa, Satakunta ja seutukunnat

Sivu päivitetty 21.05.2019