Yritysten kyvykkyyksien merkitys ja kehittäminen projektiliiketoiminnan viitekehyksessä – katsaus Smart100Business hankkeen tuloksiin

Miika Kumpulainen & Rainer Breite Tampereen yliopisto, Porin yksikkö, 18.1.2022

Smart100Business hanke keskittyy vahvistamaan Satakunnan älykästä erikoistumista erityisesti parantamalla Siniseen kasvuun liittyvää osaamista yrityssektorilla. Sinisellä kasvulla tarkoitetaan alueen meriteollisuuden kehittämistä makro- ja mikrotasoilla. Hankkeen keskeisenä päämääränä on edesauttaa satakuntalaisen meriteollisuuden verkostojen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen toteuttajina ovat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Tampereen yliopiston Porin yksiköt. Tämä katsaus luo silmäyksen Tampereen yliopiston Porin yksikön vastuulla oleviin toimenpiteisiin ja niistä saatuihin tuloksiin Smart100Business-hankkeessa. Eri tuloksiin voi syventyä tarkemmin linkkien takaa löytyvien dokumenttien avulla.

Liiketoiminnassa kyvykkyydet tarkoittavat yritysten kykyä tehdä ja suorittaa asioita, ja ne ovat sidoksissa organisaation resursseihin ja osaamiseen. Yritysten kilpailukyvyn kannalta kyvykkyydet ovat tärkeitä. Kyvykkyyksien avulla pystytään tarjoamaan ja toimittamaan markkinoille sitä lisäarvoa, jolla erotutaan kilpailijoista. Projektiliiketoiminta on monella teollisuudenalalla keskeinen osa yritysten liiketoimintamallia. Esimerkiksi telakka- ja rakennusteollisuudessa myytävät kokonaisuudet muodostuvat projekteista, joiden kesto vaihtelee ajallisesti muutamista viikoista useimpiin vuosiin. Projektien laajuus osallistuvien henkilöiden tai yritysten perusteella vaihtelee sekin muutamista henkilöistä aina satoihin yrityksiin asti. Kyvykkyyksien kannalta projektiliiketoiminta muodostaa haastavan ympäristön. Suuret projektit pitävät sisällään usein laajan yritysverkoston, jotka työskentelevät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Projektin menestyksellinen toteutus edellyttää jokaiselta osallistuvalta taholta oman erikoisosaamisen hyödyntämistä ja sen lisäksi kyvykkyyttä toimia osana projektia.

Smart100Business-hankkeessa Tampereen yliopiston Porin yksikön toimenpiteet kohdistuivat yritysten kyvykkyyksien kehittämiseen vastaamaan projektiliiketoiminnan tarpeita. Hankkeessa tehtiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, joka keskittyi yritysten kyvykkyyksiin projektiliiketoimintaympäristössä. Katsauksen tavoitteena oli selvittää aihealueen tieteellisen kirjallisuuden rakennetta ja samalla tarkastella tehtyjä tutkimuksia yritysten kyvykkyyksien kehittämisen näkökulmasta. Aihealueeseen liittyviä tutkimuksia on julkaistu enenevässä määrin 2010 vuodesta lähtien. Aineiston analyyseissä (bibliografinen kytkentä ja yhteisviittausanalyysi) tunnistettiin kirjallisuudesta aihealueiltaan erilaisia ryhmiä, joissa korostuivat muun muassa kyvykkyyksien kehittämiseen, dynaamisiin kyvykkyyksiin, projektinjohtamiseen ja projektikyvykkyyksiin liittyvät teemat. Kaiken kaikkiaan yritysten kyvykkyyksiä projektiliiketoiminnassa on tutkittu monista näkökulmista. Aineistossa korostuivat teollisuuden, markkinoinnin, kestävä kehityksen ja projektijohtamisen tieteelliset julkaisut. Kirjallisuuskatsauksen aineiston perusteella muodostettiin kehys, johon kerättiin näkemyksemme mukaan projektiliiketoiminnassa korostuvat kyvykkyydet. Kehys sisältää yritysten dynaamiset kyvykkyydet, toimittajaverkoston kyvykkyyksien hyödyntäminen, oppiminen ja ajatus siitä, että projektin eri vaiheissa korostuu eri kyvykkyydet.

Kuva 1. Projektiliiketoiminnassa korostuvat yritysten kyvykkyydet

Yritysten kyvykkyyksien kehittämistä varten perehdyttiin projektiverkostoon. Case-tapaukseksi valikoitua Satakunnan alueen meriteollisuudesta kahden yrityksen välinen suunnitteluyhteistyösuhde, jossa kartoitettiin toimintatapoja, prosesseja ja kehittämistarpeita. Kartoitus tehtiin haastattelemalla yhteistyöprosessiin osallistuvia henkilöitä molemmista yrityksistä. Koronapandemian vuoksi haastattelut suoritettiin etäyhteyksin Microsoft Teams:n avulla. Kartoituksessa nousi esiin konkreettisia kehityskohteita, joista tärkeimmät liittyivät organisaatioiden tiedonsiirtoon, toimintatapojen yhtenäisyyteen ja ICT-ohjelmien hyödyntämiseen. Kyvykkyyksien kehittämisen näkökulmasta oli tärkeää tunnistaa niitä yritysten kyvykkyyden osa-alueita, joita parantamalla pystytään paremmin hallitsemaan projektiympäristön haasteita. Hankkeessa hyödynnettiin työpajamenetelmää, jossa yritysten edustajat keskustelivat haastavien osa-alueista ja niiden vaikutuksista omista lähtökohdistaan. Keskusteluissa esiin tulleet kehitysideat ja niiden soveltaminen käytäntöön ovat tehokkaita tapoja lisätä yritysten kyvykkyyksiä.

Smart100Business-hankkeessa järjestettiin yhteistyössä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa työpaja, jonka teemaksi valittiin tiedonsiirron kyvykkyydet verkostossa. Tiedonsiirron tärkeys nousi esiin case-tapauksen kyvykkyyskartoituksen perusteella. Tässä tapauksessa tiedolla tarkoitettiin projektin suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavaa informaatiota. Tiedonsiirron haastavuus ilmenee monimutkaisissa projekteissa, jotka sisältävät paljon tietoa, jota projektiverkoston jäsenet tuottavat, yhdistelevät ja siirtävät muille verkoston jäsenille. Tiedonsiirron kyvykkyydet heijastuvat varsinaisen projektin etenemiseen tavoitteiden mukaisesti. Näitä kyvykkyyksiä työstettiin työpajaan osallistujien kanssa ryhmätöissä, joissa keskityttiin verkoston monimutkaisuuden ja yhteistyömuotojen hallitsemiseen sekä tietojärjestelmien hyödyntämisen ja toimintatapojen yhtenäistämiseen.

Tiedonsiirtoon liittyy aina epävarmuustekijöitä, joita yrityksessä käytettävissä olevilla tiedonsiirron välineillä ja toimintatavoilla on hallittava. Yrityksen tiedonsiirron kyvykkyys näyttäytyy siinä, että yritys pystyy hallitsemaan epävarmuustekijöitä paremmin (esimerkiksi selkeyttämällä yhteistyömuotoja tai tehtävien koordinointia) ja tarkoituksenmukaisilla tiedonsiirron välineillä ja menetelmillä. Kirjallisuuskatsaukseen ja empiirisiin havaintoihin perustuen, Smart100Business-hankkeessa kehitettiin itsearviointiin perustuva työkalu, jonka ideana oli kysymysten ja väittämien avulla konkretisoida tiedonsiirtoon liittyviä haasteita ja kyvykkyyden merkitystä. Työkalu auttaa pohtimaan vastaajan omasta näkökulmastaan esimerkiksi verkoston monimutkaisuuden vaikutusta oman organisaation tiedonmuodostukseen tai tiedonsiirtoon. Työkalu pyrkii myös antamaan käyttäjälleen laajemman kuvan tiedonsiirron eri osapuolista ja haasteista sekä rohkaisee yrityksiä kehittämään yhdessä omia kyvykkyyksiään.

Kirjoitukseen liittyvät hankkeen dokumentit löytyvät tästä linkistä: https://satamittari.fi/smart100business-hanke/

Blogikirjoitus liittyy Satakunnassa toteutettavaan Euroopan aluekehityshakastosta (EAKR) rahoitettavaan Smart100Business-hankkeeseen. Hankkeen toteuttaja on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä Tampereen yliopiston Porin laitos.