Tietosuojailmoitus

TIETOSUOJAILMOITUS

Päivitetty 25.5.2018

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Turun yliopisto,

20500 Turku

Rekisterinimi

Growing Your Business -verkoston sidosryhmärekisteri.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerättyjä tietoja ovat: nimi, sähköpostiosoite ja ne tiedot, jotka henkilö on saattanut tiedoksi sähköpostinsa allekirjoituksessa (yritys, puhelinnumero yms.).

Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus

Hankkeen ja/tai verkoston muiden toimijoiden järjestämien tapahtumien, tilaisuuksien ja työpajojen markkinointi.

Rekisterin tietopyynnöt

Turun yliopiston tietosuojavastaavan osoite on dpo@utu.fi. Tietosuojakysymyksissä avustaa asiantuntijaryhmä, jonka palveluosoite on tietosuoja@utu.fi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Poistamisoikeus ei yleensä ulotu henkilötietoihin, joita yliopisto käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella, yleisen edun vuoksi, tai joihin yliopistolla on muu säilyttämisvelvoite.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Asetuksen tarkoittaman valvontaviranomaisen yhteystiedot ja ohjeet valituksen tekemiseen ovat saatavissa Turun yliopiston tietosuojavastaavalta. Lakia valvontaviranomaisesta ei ole vielä annettu.

Rekisteröityä koskevat tiedot pyritään aina luovuttamaan jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Tietojen siirtäminen, luovutukset, säilytysajat

Yliopiston käsittelemiä henkilötietoja säilytetään lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi ja/tai sen aikaa, kun niiden käsittelylle on muu lainmukainen peruste.

Yliopiston henkilötietoja käsitellään pääasiallisesti yliopistolla sijaitsevissa tietojärjestelmissä. Mikäli tietoja käsitellään Euroopan talousalueen ulkopuolella, siitä kerrotaan asianomaisessa tarkentavassa ilmoituksessa.

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei pääsääntöisesti tehdä. Mikäli näin tehdään, siitä informoidaan rekisteröityä erikseen.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Yliopiston henkilötietoja suojataan osana normaalia tietoturvallisuuden ylläpitämistä.

Yliopiston tietojenkäsittely perustuu käyttöoikeuksiin, jotka riippuvat henkilön roolista ja asemasta yliopistolla, sekä tarvittaessa erikseen kunkin rekisterin vastuutahon myöntämiin käyttölupiin. Käyttöoikeuksien voimassaolo tarkistetaan päivittäin.

Yliopiston tietotekniset järjestelmät ja palvelut on suojattu alan hyvien käytäntöjen mukaisesti asiattomalta pääsyltä, niiden toimintakyky on tarvittavassa määrin varmistettu ja niiden elinkaari on hallittu.

Rekisterin päättyminen

Growing Your Business -verkoston sidosryhmän sähköpostilistat on hävitetty hankkeen päätyttyä 30.9.2018. Rekisterin tietoja ei enää käytetä markkinointitarkoituksiin. 

Sivu päivitetty 11.11.2018

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.