Etusivu > Älykäs erikoistuminen > Meriteollisuus

Meriteollisuus

Meriteollisuus on määritelty Satakunnan maakuntasuunnitelmassa 2014–2017 yhdeksi maakunnan erikoistumisalueeksi. Meriteollisuus määritellään maakuntasuunnitelmassa liiketoiminnaksi, joka tukee merellistä öljyn- ja kaasun etsintää ja tuotantoa sekä merellistä tuulivoiman rakentamista ja tuotantoa. Meriteollisuuteen lasketaan mukaan myös telakat. Satakunnan tärkeimmät telakat sijaitsevat Porissa ja Raumalla. Raumalla valmistetaan risteilyaluksia, kun taas Porin telakka on keskittynyt öljyn- ja kaasuntuotannon laitteisiin kuten öljyn- ja kaasunporauslauttoihin. Toimialalla on myös merkittävää meriteknistä suunnittelua sekä muuta meriteollisuutta tukevaa yritystoimintaa. Satakunnan meriteollisuuden yritysryhmää tarkastellaan alan yritysten ja toimipaikkojen lukumäärän, toimipaik-kojen henkilöstön koon sekä liikevaihdon avulla. Liikevaihto korjattiin kiinteähintaiseksi teollisuuden tuottajahintaindeksillä 2010 = 100.

Vuosina 2012 ja 2014 tarkempia lukuja ei ollut saatavilla.

Lähde: Tilastokeskus ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Satakunnan meriteollisuuden liikevaihdon kehitys on ollut hyvin vaihtelevaa ajanjaksolla 2005–2016. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2006–2007, jolloin se myös lopulta saavutti huippunsa, tällöin Satakunnan telakoilla oli tilauskirjat täynnä ja myös muulla meriteollisuudella riitti töitä. Satakunnan meriteollisuuden valtteina olivat osaava henkilöstö, toimiva, laadukas sekä kustannustehokas valmistus sekä hintakilpailukykyinen tuote. Myynninjälkeinen toiminta ja huolto toimivat myös. (Tuominen ym. 2005) Vuosina 2008–2012 koko toimialan liikevaihto laski tasaisesti vuosittain telakoiden tilauskirjojen kevenemisen myötä maailmanmarkkinoiden vaikean tilanteen vuoksi. Erityisesti Porin telakalla oli ongelmia öljyn ja maakaasun maailmanmarkkinahinnan alhaisuudesta johtuvan kysynnän vähäisyyden vuoksi. Satakunnan muun meriteollisuuden kehitys vaimensi telakoiden huonosta tilanteesta johtuvaa koko toimialan liikevaihdon laskua. Vuosina 2013–2014 koko toimialan liikevaihto kasvoi taas vaihteeksi hiukan vuosittain tilauskirjojen täydentymisen myötä suhdanteiden paranemisen ja öljynhinnan nousun ansiosta. Vuodesta 2015 eteenpäin Satakun-nan meriteollisuuden toimialalla alkoi liikevaihdon voimakas lasku. Tällöin öljyn maailmanmarkkina-hinta laski voimakkaasti ja se vaikeutti erityisesti Porin telakan toimintaa. Rauman telakka oli myös vaikeuksissa ja se suljettiinkin hetkeksi vuonna 2014.  Koko maassa meriteollisuuden toimialan liikevaihto oli noin 949 miljoonaa euroa vuonna 2015, joten Satakunnan meriteollisuuden osuus oli tästä kyseisenä vuotena 84 prosenttia.

Satakunnan meriteollisuusryhmän yritysten määrä on ollut vakaassa kasvussa ajanjaksolla 2005–2016. Toimialan yritysten määrä kasvoi vuoteen 2016 mennessä noin 34 prosenttia vuoden 2005 tasosta.  Toimialan toimipaikkojen määrä on noudattanut myös samansuuntaista kehitystä kuin toimialan yritysten määrien kehitys. Alan toimipaikkojen määrä kasvoi noin 59 prosenttia vuoteen 2016 mennessä vuoden 2005 tasosta. Satakunnan meriteollisuuden toimipaikoista noin 47 prosenttia harjoitti ulkomaankauppaa vuonna 2016.

Lähde: Tilastokeskus

Koko maassa oli vuonna 2015 meriteollisuuden toimialan yrityksiä 43 kappaletta ja niillä toimi-paikkoja 105 kappaletta. Satakunnassa sijaitsi siis koko maan alan yrityksistä noin 95 prosenttia ja niiden toimipaikoista noin 50 prosenttia.

Satakunnan meriteollisuuden toimipaikoista valtaosa (50–63 prosenttia) työllisti vähintään 20 henkilöä ajanjaksolla 2010–2016. Selvästi vähiten toimialan toimipaikoista oli alle 5 henkilöä työllistäviä.

Kyseisellä ajanjaksolla 5-19 henkeä työllistävien toimipaikkojen suhteellinen osuus toimialan toimipaikoista on kasvanut, kun taas vähintään 20 henkilöä työllistävien suhteellinen osuus on vastaavasti vähentynyt vuoteen 2016 mennessä vuoden 2010 tilanteesta.

 Taulukko 1. Satakunnan meriteollisuuden yritysten toimipaikkojen henkilöstön määrän kehitys sekä niiden osuudet toimialan toimipaikoista.

 2010201120122013201420152016
Alle 5 työllistävät776101098
 (15,2 %)(15,2 %)(13,0 %)(19,2 %)(18,5 %)(17,3 %)(15,7 %)
5-19 työllistävät10101016191616
 (21,7 %)(21,7 %)(21,7 %)(30,8 %)(35,2 %)(30,8 %)(31,4 %)
Vähintään 20 työllistävät29293026252727
 (63,0 %)(63,0 %)(65,2 %)(50,0 %)(46,3 %)(51,9 %)(52,9 %)
Yhteensä46464652545251
 (100,0 %)(100,0 %)(100,0 %(100,0 %)(100,0 %)(100,0 %)(100,0 %)

 Lähde: Tilastokeskus ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Seuraavaksi tarkastellaan Satakunnan meriteollisuutta, miten toimialan yritykset ja toimipaikat tuottavat keskimäärin liikevaihtoa. Tarkastelu tapahtuu jakamalla toimialan kiinteähintainen liikevaihto yritysten ja toimipaikkojen määrällä. Mitä suurempi on kyseinen luku, sitä enemmän keskimäärin toimialan yritys tai sen toimipaikka tuottaa liikevaihtoeuroja ja toisaalta mitä pienempi kyseinen luku on sitä heikommin se vastaavasti sitä tuottaa.

Lähde: Tilastokeskus ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Satakunnan meriteollisuudessa liikevaihto alan yritystä kohden saavutti huippunsa vuonna 2007, jonka jälkeen kyseinen suhde on heikennyt jatkuvasti vuosittain. Vastaava tilanne koskee myös liikevaihdon ja toimipaikkojen välistä suhdetta. Vuonna 2015 Satakunnassa kukin meriteollisuuden yritys tuotti liikevaihtoa keskimäärin 19 491 230 euroa ja kukin toimipaikka vastaavasti 15 368 085 euroa. Koko maan tasolla kukin toimialan yritys tuotti keskimäärin 22 064 665 euroa ja kukin toimipaikka 9 036 005 euroa.

Lähteet

Juha Tuominen, Heli Koski-Tuuri, Jenita Pernell, Kati Luhtanen, Hanna Luoto ja Jessi Illman (2005) Osaaminen ja joustava palvelu takaavat maakunnan yritysten menestymisen, Satakunnan talous 6. marraskuu 2005. s. 8

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.9.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/index.html

Tilastokeskus (2018), Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Teksti ja kuvat on tuotettu osana Satakuntaliiton rahoittamaa EAKR-hanketta Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky – Uudet liiketoimintamallit verkostossa (TEUVO).

Kirjoittaja: Samuli Aho Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Sivu päivitetty 14.09.2018